Detail předmětu

Základy ekologie

FCH-BC_ZEAk. rok: 2024/2025

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům všeobecné znalosti z obecné ekologie rostlin a živočichů. Obsahová struktura předmětu je následující: Úvod do problematiky ekologie - obsah a cíle předmětu ekologie, členění ekologie a návaznost na jiné vědní obory; ekologická nika - definice; základní a realizovaná ekologická nika; ekologická média a ekologické faktory životního prostředí; ekologická valence a adaptace; ekologické vlastnosti půdy, vody, ovzduší (vlastnosti pedosféry, hydrosféry, atmosféry vliv na život organismů); populační ekologie - demekologie, hlavní atributy populace (natalita, mortalita, abundance, denzita, věková struktura, sexuální index); vnitrodruhové vztahy (teritorialita, kompetice, konkurence), mezidruhové vztahy; společenstvo - biocenóza, synekologie - ekologie biocenóz, vlastnosti biocenóz, klasifikace a struktura biocenóz; ekosystém - produktivita a produkce, potravní řetězce, stabilita ekosystému, důležité ekosystémy a struktura jejich společenstev; biogeografie země, krajinná ekologie, biosféra, člověk a biosféra.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalosti biologie rostlin a živočichů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ve formě písemného testu sestávajícího z 16 otázek. Pro získání klasifikace v rozsahu A-E je potřeba získání alespoň polovičního počtu bodů. Každá otázka je je bodována stejným počtem bodů.
Účast na přednáškách je doporučená, není však kontrolována.

Učební cíle

Hlavním cílem studia předmětu je osvojení si základních pojmů a definic z oblasti ekologie, získání základních znalostí o fungování ekosystému a vztazích mezi jeho základními složkami (producenti, konzumenti, destruenti - neživé prostředí) a o vlivu člověka na tento ekosystém.
Osvojení si terminologie z oblasti ekologie a znalost fungování ekosystému a provázanosti vztahů mezi jeho jednotlivými složkami umožní studentům lépe pochopit příčinné souvislousti v dalších navazujících předmětech jako je zejména chemie životního prostředí.
Zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí studentů se projeví zejména v následujících oblastech:
1. Studenti získají základní znalosti o složkách životního prostředí a fungování ekosystému.
2. Studenti si uvědomí provázanost vztahů mezi neživými a živými složkami životního prostředí
3. Studenti budou schopni nabyté poznatky tvůrčím způsobem aplikovat do oblasti ochrany životního prostředí.

Základní literatura

Laštůvka Z. & Krejčová P. 2000: Ekologie. Konvoj: Brno, 185 str.";2012;;1;základní;;cs (CS)
Palatý, J., Paleček, J.: Základy ekologie. VŠCHT Praha, 1992";2012;;1;základní;;cs (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní termíny, ekosystém, výskyt organismů v ekosystému.
2. Organismy a prostředí, pojmy (biotop, ekotop, teritorium, stanoviště, nika)
3. Typy organismů, ekologická pravidla.
4. Ekologické faktory; abiotické, biotické, intenzita faktorů, bioindikátory.
5. Biosféra, atmosféra, pedosféra, hydrosféra - vztah k živým organismům.
6. Populace, její hlavní atributy, vztahy mezi jedinci dané populace.
7. Biocenóza, synekologie.
8. Vztahy mezi populacemi.
9. Ekosystém, fungování ekosystému, stádia vývoje ekosystému, klimax, sukcese.
10. Koloběh látek v ekosystému
11. Biogeografie, člověk a biosféra.
12. Ekologické problémy 21. století.