Detail předmětu

Základy chemie a technologie maltovin

FCH-BC_TMAAk. rok: 2024/2025

základní stavební prvky silikátových materiálů, rozdělení anorganických pojiv, rozdělení maltovin, technická pojiva, vodníé sklo, fosfátová pojiva, sádrové maltoviny,definice, suroviny, technologie výroby, hydratace, vápno, definice, suroviny, technologie výroby, hydratace,portlandský cement, definice, suroviny, technologie výroby, hydratace portlandského cementu, tuhnutí a tvrdnutí, malty, přísady a příměsi, betony, hlinitanový cement, pucolány, latentní hydraulické látky, zkušební metody, analytické metody maltovin, alkalicky aktivované materiály

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, na kterou navazuje ústní zkouška. K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat 50% bodů v písemné části a prokázat dostatečné znalosti v ústní části. Témata ke zkoušce jsou zveřejněna předem na e-learningovém systému LMS Moodle a jsou v rozsahu daném osnovou předmětu.
není

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout základní vědomosti v oboru chemie a technologie anorganických pojiv a maltovin. Důraz bude kladen fyzikálně-chemické reakce a procesy probíhající při výrobě a použití jednotlivých maltovin a technologii výroby. Předmět seznámí studenty se základními zkušebními metodami v oboru maltovin.
Studenti získají znalosti o základních surovinách pro výrobu anorganických pojiv a maltovin.
Studenti se budou moci orientovat v základech technologie výroby anorganických pojiv a maltovin.
Studenti získají poznatky o fyzikálních a chemických dějích, které nastávají při výrobě anorganických pojiv.
Studenti získají poznatky o procesech provázejících hydrataci maltovin.
Studenti budou schopni rozlišit jednotlivé typy maltovin.
Studenti se seznámí se zkušebními a analytickými metodami v oboru maltovin.

Základní literatura

Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL Praha 1981 (CS)
Šauman Z., Maltoviny I, PC-DIR spol. s.r.o. 1993 (CS)
Collepardi M., The New Concrete, Grafiche Tintoretto 2006 (EN)
Odler I., Special Inorganic Cements, Taylor Francis, New York, 2000 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní stavební prvky, rozdělení anorganických pojiv, technická pojiva
2. Sádra a síranová pojiva
3. Vápno a vápenná pojiva
4. Portlandský cement, definice, rozdělení, technologie výroby
5. Hydratace portlandského cementu
6. Zkušební metody maltovin
7. Jiné než portlandské cementy
8. Sekundární suroviny
9. Přísady a příměsi
10. Beton
11. Aktuální situace v oboru maltovin
12. Přednáška odborníka z praxe
13. Přednáška odborníka z praxe