Detail předmětu

Dekontaminační a sanační technologie

FCH-MC_DSTAk. rok: 2024/2025

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s aspekty dlouhodobého znečištění půdy antropogenní činností - důlní, zemědělskou a průmyslovou, s hlavními skupinami kontaminantů horninového prostředí, a to jak nasycené, tak nenasycené zóny a s charakteristikami těchto polutantů souvisejícími s volbou dekontaminačního procesu. Budou probrány hlavní aspekty procesu analýzy rizik kontaminovaného prostředí a tvorba sanačních limitů dle expozičních scénářů. Studenti rovněž získají poznatky o procesech přírodní detoxikace a dekontaminace a o základní klasifikaci dekontaminačních technologií. Budou probrány základní principy následujích metod: fyzikální metody (venting, odpaření, extrakce, vypírání aj.), mechanické metody (odstranění kontaminované vrstvy, zakrytí, zapouzdření aj.), chemické, biochemické a biotechnologické postupy sanace, a rovněž zvláštnosti podle druhu kontaminantu a místa výskytu kontaminace, technická zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Poznatky z oblasti environmentální chemie a ekotoxikologie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student během semestru zpracovává seminární práci, kterou má zadánu na začátku semestru a prezentuje ji na konci semestru. Dále absolvuje zkoušku.

Zkouška se skládá ze dvou částí:
1. část - písemná - pět otázek je formou testu, dalších pět vyžaduje písemnou odpověď.
Pro získání klasifikace v rozsahu A-E je potřeba dosáhnout alespoň polovičního počtu bodů. Každá otázka je bodována stejným počtem bodů.
Při získání nadpolovičního počtu bodů následuje 2. část, a to ústní zkoušení.

Podklady pro přípravu ke zkoušce představují přednášky, které jsou na e-learningovém portálu.
Účast na přednáškách je doporučená, není však kontrolována.

Učební cíle

Cílem předmětu je
- seznámit studenty s principy a metodami dekontaminace a sanace prostředí, s důrazem na znečištěné půdy
- uvést zvláštnosti a specifika jednotlivých metod při provádění v konkrétních podmínkách.
Studenti budou znát právní aspekty ochrany horninového prostředí.
Studenti budou znát hlavní kontaminanty, které dlouhodobě zatěžují životní prostředí a charakteristiky lokalit, které spadají do oblasti problematiky starých ekologických zátěží.
Získají poznatky týkající se procesu analýzy rizik a volby sanačních limitů, na základě kterých je rozhodováno o dekontaminaci dané lokality.
Budou znát hlavní charakteristiky saturované i nesaturované zóny, které mají vliv na volbu dekontaminačního procesu, a principy fyzikálních, chemických a biologických dekontaminačních technologií pro saturovanou a nesaturovanou zónu.
Na základě těchto poznatků pochopí principy a způsoby jednotlivých typů dekontaminace a budou schopni navrhnout optimální dekontaminační technologie v konkrétních podmínkách.

Základní literatura

Slouka J., Beneš P.: Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí. Ekomonitor 2016, ISBN: 978-80-86832-97-5 (CS)
Kolektiv autorů: Kompendium sanačních technologií. Ekomonitor 2006, ISBN 80-86832-15-5 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

13 přednášek, 2 hodiny
1) Definice pojmu sanace a dekontaminace obecný postup sanačních prací.
2) Analýza rizik a průzkum kontaminovaného území, hodnocení rizik.
3) Definice horninového prostředí z hlediska dekontaminačních metod, hlavní typy kontaminantů. Znečištění půdy průmyslovou a zemědělskou činností.
4) Problematika kontaminace podzemních vod, problematika NAPLů.
5) Základní rozdělení a principy metod dekontaminace, sanace.
6) Přírodní metody sanace se zaměřením na metody biologické.
7) Fyzikální a mechanické metody dekontaminace a sanace.
8) Chemické metody dekontaminace a sanace.
9) Biotechnologické a mikrobiální postupy sanace.
10) Dekontaminace podzemních vod.
11) Dekontaminace odplynů.
12) Rozbor platné legislativy ČR a EU.
13) Případové studie - sanační zásahy v ČR

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor