studijní program

Environmentální chemie a technologie

Fakulta: FCHZkratka: NKCP_ECHTAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0531A130046

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.9.2020 - 29.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných absolventů vybavených jak hlubokými teoretickými znalostmi, tak i praktickými dovednostmi v oblasti environmentálních věd a disciplínách environmentálních a chemických technologií. Studium si klade za cíl připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky pro praktické profesní uplatnění, ale i s potenciálem dalšího rozvoje v oblasti vědy a výzkumu, tj. pro pokračování v doktorském studiu. Vzhledem k různorodé náplni vyučovaných předmětů bude mít absolvent všestranné a interdisciplinární znalosti, což zvyšuje jeho uplatnitelnost na trhu práce.
Obsah studované problematiky v jednotlivých předmětech je koncipován tak, aby byl plně v souladu se stanovenými cíli studia a uvedeným profilem absolventa. Studenti si během studia prohloubí teoretické znalosti a rozšiřují praktické dovednosti získané v bakalářském studijním programu, a to především v analytické a environmentální chemii, chemické a environmentální legislativě a částečně i managementu a v porozumění procesům odehrávajících se v jednotlivých složkách životního prostředí. Tento forenzně-environmentalistický princip umožní studentům identifikovat a chápat podstatu environmentálních problémů. Způsob, jakým řešit environmentální problémy, mu pak poskytne vzdělání v oboru chemického inženýrství a environmentálních technologií, mezi které patří především technologie pro úpravu a čištění vody, sanaci a dekontaminaci půdy a technologie nakládání s odpady.

Profil absolventa

Po úspěšném absolvování dvouletého navazujícího magisterského studijního programu „Environmentální chemie a technologie“ je studentům udělen titul inženýr (Ing.) a absolventi jsou vybaveni širokým portfoliem znalostí důležitých pro jejich snadné začlenění do praxe nejen v oblasti vědy a výzkumu v environmetální a analytické chemii, forenzní environmentalistice, ekotoxikologii či geochemii, ale také jejich realizace na poli vývoje nových technologií, s následnou implementací a realizací při řešení složitých environmetálních problémů technické praxe. Stejně tak jsou studenti svými hlubokými odbornými znalostmi a širokými dovednostmi připraveni na navazující doktorské studium v oblasti environmentální a forenzní analýzy.

Odborné znalosti:
Absolvent je vybaven širokými a hlubokými znalostmi v oblasti environmentální, analytické a organické chemie, biochemie a chemické technologie včetně chápaní příslušných teorií, konceptů a metod, stejně tak jako rozumí možnostem, podmínkám a omezením v těchto oborech. V oblasti environmentálních věd má absolvent teoretické i praktické znalosti o transportu a chování polutantů, biogeochemických procesů a cyklů, vlastnosti a dynamiky ekosystémů, vč. antropogenních ekosystémů, biodiverzitě, geoekologie a ekotoxikologie, ale také forenzní analýzy či forenzní environmentalistiky. Nedílnou součástí jsou velmi hluboké vědomosti v oblasti konvenčních a speciálních technologií nakládání s odpady, úpravy vody, čistění odpadních vod včetně návrhů čistíren odpadních vod, sanačních technologií a problematiky konvenčních a alternativních zdrojů energie a znalosti o environmentálních, sociálních a ekonomických aspektech na všech stupních řízení podniků. Absolvent má znalosti v oblasti matematických postupů charakterizace chemicko-inženýrských dějů a návrhů technologických zařízení v průmyslových procesech, disponuje vědomostmi v projektování, automatizaci a robotizaci v chemických výrobách a také hodnocení chemicko-inženýrských rizik či managementu bezpečnosti technických systémů.

Odborné dovednosti:
Absolvent dovede s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické i praktické problémy v oboru, samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problémy s použitím vybraných teorií, konceptů a metod a také použít celou řadu pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové informace. Absolvent tak disponuje širokým spektrem přírodovědných (chemických) znalostí a příbuzných chemicko-technologických dovedností a vnímá problematiku ochrany životního prostředí i z perspektivy environmentálního managementu včetně posuzování životního cyklu materiálů, oběhového hospodářství a odpadového managementu. Absolvent chápe souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, akumulaci, transportem a vlivem na životní prostředí, je si vědom rizik a důsledků lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí a umí aplikovat technologická řešení pro jejich likvidaci a prevenci. Dále je schopen samostatných inženýrských rozhodnutí, včetně návrhů jednoduchých i složitějších zařízení a přístupů. Ovládá základní a některé pokročilé přístrojové techniky a softwarové prostředí.

Obecná způsobilost:
Absolvent se dokáže samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování. Dokáže plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu. Bere na vědomí vyvíjející se souvislosti a dostupné zdroje, dokáže vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky a důsledky. Dále pak je samostatný v řešení etických problémů. Získané poznatky je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům, včetně obhajoby vlastních odborných názorů. Absolvent dokáže samostatně pracovat i s cizojazyčnými literárními zdroji, samostatně vyhodnocovat a zpracovávat změřená data, aplikovat pokročilé statistické metody pro zpracování dat, formulovat závěry a vypracovat odbornou práci velkého rozsahu. To znamená, že absolvent bude mít znalosti i praktické zkušenosti s postupy a metodami vědecké práce. Dále pak je absolvent schopen získané poznatky ústně prezentovat, a to i v anglickém jazyce.

Charakteristika profesí

Získané vzdělání je důležité pro širší chápání environmentálních problémů a trvale udržitelného rozvoje a pro budoucí uplatnění v environmentálně, technologicky a chemicky orientovaných aplikacích v podnikatelské sféře, ve státní správě, zdravotnictví, farmacií a potravinářství, ale i v řídících funkcích tuzemských nebo zahraničních organizacích.
Absolvování studijního programu dává absolventovi také předpoklady k úspěšnému studiu v dalším doktorském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí zaměřeného na pokročilé metody environmentální analýzy a moderní technologie.
Absolventi programu naleznou uplatnění jak ve státní správě (orgány ochrany přírody v ČR i v EU), v národních i mezinárodních společnostech (stavební a územní rozvoj, vodohospodářské služby, odpadové hospodářství) a ve firmách zabývajících se chemickým a environmentálním inženýrstvím. Interdisciplinární charakter programu nabízí možnosti uplatnění v konzultačních službách nebo na pozici koordinátorů ve firmách zabývajících se ochranou životního prostředí. Absolventi se též mohou uplatnit jako techničtí pracovníci v laboratořích, projekčních kancelářích či konzultačních společnostech.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v navazujícím magisterském studiu je rozvržen do čtyř semestrů, ve dvou akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V navazujícím magisterském studijním programu Environmentální chemie a technologie musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
88 kreditů v povinných (P) předmětech,
3 – 7 předmětů ve skupině povinně volitelných (PVA) předmětů,
1 – 13 předmětů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci navazujícího magisterského studia student absolvuje alespoň jeden povinný či povinně volitelný předmět v anglickém jazyce.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru svého studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 120 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po ukončení příslušného akademického roku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Koncepce nově navrhovaného navazujícího magisterského studijního programu splňuje návaznost na nový bakalářský studijní program „Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie“. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_CHI1_ZChemické inženýrství pro životní prostředí Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 26 / C1 - 26ano
MC_CHMChemometriecs3PovinnýKK - 26 / C1 - 26ano
MA_ISAInstrumental and Structural Analysisen4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_EFCHPokročilá environmentální chemie a forenzní environmentalistikacs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_ISA_ZPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽPcs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ano
MC_RJTERadioekologie a jaderné technologiecs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_TEOTechnologie ochrany ovzdušícs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_BCH2Biochemie IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 39 / C1 - 13Bano
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemiecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 52 / C1 - 26Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DSTDekontaminační a sanační technologiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MA_EAPEnvironmental Analysis in Practiceen5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 39ano
MC_EAPEnvironmentální analýza v praxics5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 39ano
MC_CHI2_ZChemické inženýrství pro životní prostředí IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 26 / C1 - 26ano
MC_PETPraktikum z environmentální technologiecs2PovinnýKK - 26 / L - 26ano
MC_TNOTechnologie nakládání s odpadycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_TEVTechnologie vodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 26ano
MA_TEVWater and Wastewater Technologies en5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 26ano
MC_TOZTechnologie obnovitelných zdrojů energiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_ADCAutomatizace a digitalizace v chemickém inženýrstvícs3Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MC_ENMEnvironmentální managementcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_LAB_ZLaboratoř oboru a diplomový seminářcs12PovinnýKK - 26 / L - 104 / C1 - 26ano
MA_ENG15Green Materials for Green Technologies, Energy and Depollutionen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13Aano
MC_CIRChemicko-inženýrská rizikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13Aano
MC_GEGPokročilá geologie a analytická geochemiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Ane
MC_TCOVSpeciální a nové technologie čištění odpadních vodcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_AASAtomová absorpční spektrometrie v environmentální analýzecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MA_ENG14Designing of Facilities in Waste Water Treatment Technologiesen6Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / KK - 26 / C1 - 26Bano
MA_ENG10Green Chemistryen6Povinně volitelnýzkKK - 26 / S - 13 / L - 39Bano
MC_HMSHmotnostní spektrometriecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_HSPHmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu v environmentální chemiics4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_CHRChromatografiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_ISA2Instrumentální a strukturní analýza IIcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_KREKrajinná ekologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_MBTSManagement bezpečnosti technických systémůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MC_COVNavrhování čistíren odpadních vodcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / KK - 26 / C1 - 26Bano
MC_NMRNukleární magnetická resonancecs4Povinně volitelnýKK - 26 / C1 - 26Bne
MC_SPTSpeciální toxikologie v životním prostředícs5Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26Bano
MC_VKEVybrané kapitoly z ekotoxikologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DP_ECHTDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
A 2 - 3 MC_RJTE, MC_TEO, MC_TOZ
A 1 - 4 MA_ENG15, MC_CIR, MC_GEG, MC_TCOV