Detail předmětu

Diplomový seminář

FCH-MC_DS_CHPLAk. rok: 2024/2025

Prezentace a seminární diskuse k tématům zadaných diplomových prací. Součástí semináře budou 10-minutové prezentace všech studentů přehledně dokumentujících komplexní odbornou problematiku řešenou v rámci jejich diplomových prací a řízená diskuse k pezentované problematice.

Diplomový seminář je koncipován tak, aby každý studentů veřejně přednesl v průběhu semestru alespoň jednou prezentaci cílů, metodické části, dílčích výsledků a jejich diskuse. V úvodní hodině semináře budou studenti obeznámeni s pravidly zpracování diplomové práce i pezentace výsledků, citačními pravidly a dalšími důležitými instrukcemi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Obecný přehled vysokoškolské chemie získaný v průběhu předchozího studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na seminářích, ústní prezentace včetně diskuse ( cca15 min) na téma související s diplomovou prací a aktivní zapojení do diskuse.


Účast na seminářích, ústní prezentace.

Učební cíle

Příprava studentů ve schopnosti prezentovat a hodnotit výsledky odborné práce. Příprava na zpracování a prezentaci tématu a výsledků diplomové práce.
Způsob prezentace výsledků odborné práce, prokázání orientace v řešené problematice.

Základní literatura

individuální dle zadání DP (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplní výuky budou pravidelné diskusní semináře zaměřené na téma diplomových prací, a to v rozsahu daném hodinovou dotací.

1. týden: Pravidla zpracování diplomové práce – rešerše, zpracování a prezentace dat, diskuse, formální zpracování.

2.–5. týden: Samostatná práce za konzultace vedoucích DP
Vedoucí diplomové práce zadá každé(mu) své(mu) diplomantovi/ce rozsah zporacování literární rešerše, metodickou přípravu a plán experimentů; student zpracuje průběžně rešerši a připraví si experimentální část.

6.–13. týden: Individuální prezentace zadaného tématu diplomové práce ve struktuře:
- jaký problém byl zadán a jaká je motivace k jeho řešení,
- jakými metodami bude probém řešen,
- předběžné výsledky a konfrontace s literaturou
- jaký mají získané/budoucí výsledky význam obecně i konkrétně pro výzkum i praxi.
Součástí individuálních prezentací je aktivní diskuse studentů k prezentovanému tématu.

Diplomový seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor