Detail předmětu

Environmentální analýza v praxi

FCH-MC_EAPAk. rok: 2024/2025

Studenti budou seznámeni s různými postupy přípravy vzorků organických i anorganických látek, prekoncentračními technikami a metodami izolace analytů pro specifické analytické problémy vybraných látek. Předmět zahrnuje analýzu perzistentních organických polutantů, reziduí léčiv, pesticidů, produktů osobní péče, ropných látek a polymerů. Anorganická část je věnována aspektům (ultra)stopové analýzy, speciaci, praktickému využití instrumentálních analytických technik v analýze vzorků životního prostředí a možnostem monitoringu kvality životního prostředí. Součástí předmětu jsou jak pro organickou, tak i anorganickou část zařazeny příklady forenzních aplikací, legislativa a validace používaných metod. Předmětem diskuse budou různé typy vzorků, např. ovzduší, voda, půda. Součástí předmětu je také praktikum věnující se dané problematice od odběru vzorku přes jeho zpracování, stanovení vybraných analytů a zpracování dat. Studenti budou aplikovat metody AAS, ICP-MS, GC/ECD, GC/FID, GC/MS, HPLC/DAD, UHPLC/DAD, HPLC/MS pro analýzu environmentálních matric.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Přednášky - ústní zkouška v rozsahu probírané problematiky (podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek)
Praktikum - udělení zápočtu je podmíněno 100% účastí na praktiku, zpracováním protokolů a jejich schválení vyučujícím; zpracování seminární práce a její prezentace
Účast na přednáškách není povinná pouze doporučená.
Účast na praktiku je povinná. K udělení zápočtu je nezbytné absolvování všech úloh.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty teoreticky i prakticky v rámci praktika s vybranými metodami analýzy organický a anorganických látek v oblasti environmentální a forenzní analýzy. Seznámit je s různými postupy přípravy vzorků, základními aspekty stopové analýzy, legislativou a aplikací vybraných analytických metod při řešení daného analytické problému.

Základní literatura

J. Čáslavský, J. G. K Ševčík a kol., Analýza organických látek: učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K02-2014, Český Těšín: 2 THETA, 2014. (CS)
Popl M., Fahnrich J.: Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT, 1995. (CS)
V. Tomášek, V. Kanický., Zásady a možnosti analýzy anorganických látek: učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K01-2014, Český Těšín: 2 THETA, 2014. ISBN 9788026072386 (CS)
Zoltan Mester, Ralph E. Sturgeon, Comprehensive Analytical Chemistry 41, Sample Preparation for Trace Element Analysis-Elsevier Science, 2003. (EN)
J. R. Dean: Methods for environmental trace analysis, Wiley, 2003. ISBN: 978-0-470-84422-9 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky
1. Izolace (extrakce) analytů, přečištění a prekoncentrace analytů – voda, pevné vzorky se zaměřením na analýzu organických látek
2. Analýza perzistentních organických polutantů (PAH, PCB, PBDE, PFOs, …)
3. Analýza reziduí léčiv, pesticidů v ŽP
4. Analýza produktů osobní péče, analýza ropných látek a polymerů v ŽP
5. Validace, SOP, EU legislativa, EPA metody
6. GC/MS a LC/MS ve forenzní analýze organických sloučenin
7. Základní metody analýzy ovzduší (NOx, SO3, CO2, těkavé látky, O3, PM10, …)
8. Úvod do anorganické analýzy, praktické aspekty (ultra)stopové analýzy
9. Rozklady a extrakce vzorků ŽP pro anorganickou analýzu, prekoncentrační techniky
10. Instrumentální techniky pro analýzu anorganických látek
11. ICP-MS v environmentální analýze, speciace – aplikace, analýza kapalné i pevné fáze
12. Forenzní aplikace – stabilní izotopy a izotopy vybraných prvků
13. Monitoring anorganických polutantů, legislativa

Praktikum
Blok 1
1. Provedení odběru abiotických matric pomocí běžných postupů (půda, voda)
2. Provedení odběrů abiotických matric pomocí nových netradičních postupů – pasivní vzorkování
Blok 2
1. Preanalytické zpracování odebraných matric na laboratorní vzorek (půda)
2. Izolace vybraných skupin prioritních polutantů na bázi anorganických a organických polutantů
Blok 3
1. Analýza analytů anorganického původu v odebraných abiotických matricích (rtuť, olovo, kadmium, dusičnany)
2. Analýza organických polutantů v odebraných abiotických matricích (PAHs, PCBs, léčiva, musk sloučeniny, pesticidy)

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor