Detail předmětu

Chromatografie

FCH-MC_CHRAk. rok: 2024/2025

Historický vývoj chromatografie. Základní fyzikálně-chemické principy chromatografie. Kapalinová chromatografie - techniky podle separačních mechanismů, instrumentace, využití, vývojové trendy. Plynová chromatografie - techniky dle separačních mechanismů, instrumentace, využití, vývojové trendy. Interpretace chromatografických dat, kvalitativní a kvantitativní analýza.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Zevrubné znalosti z fyzikální chemie, dále z obecné, anorganické, organické a analytické chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška v rozsahu probírané tématiky
Účast na přednáškách je nepovinná a není kontrolována, je však doporučená.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- podrobné seznámení studentů s chromatografií jako separační analytickou technikou
- detailní diskuse jednotlivých separačních mechanismů v chromatografii včetně jejich možností a omezení
- uvedení do problematiky využívání chromatografie v analytické praxi
Absolvováním tohoto předmětu student získají následující znalosti a dovednosti:
1. Budou ovládat teorii chromatografického separačního procesu a budou schopni teoretické znalosti uplatnit při optimalizaci chromatografické separace
2. Budou seznámeni s instrumentací v kapalinové, plynové a superkritické fluidní chromatografii
3. Budou schopni posoudit vhodnost jednotlivých chromatografických technik pro řešení konkrétních analytických problémů a kriticky hodnotit získané výsledky.

Základní literatura

Churáček J. a kol.: Analytická separace látek. STNL Praha, 1990 (CS)
Churáček J. a kol.: Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod. SNTL Praha, 1993. (CS)
L. Nováková, M. Douša: Moderní HPLC v teorii a praxi I, 2013 (CS)
L. Nováková, M. Douša: Moderní HPLC v teorii a praxi II, 2013 (CS)
V. R. Meyer: Practical High-Performance. Liquid Chromatography, 2004 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, historický vývoj chromatografie, klasifikace chromatografických technik
2. Základní teorie chromatografie – termodynamické a kinetické aspekty, účinnost chromatografické separace
3. Chromatografie v plošném uspořádání
4. Kolonová chromatografie – základní uspořádání, teoretické vztahy
5. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – separační principy, instrumentace, kolony a zásady jejich volby, systémy s normálními a obrácenými fázemi, izokratická a gradientová eluce, iontová chromatografie, chromatografie iontových párů, chromatografie hydrofobních interakcí, chromatografie sterické výluky, bioafinitní chromatografie, nejnovější trendy – UPLC, UHPLC
6. Plynová chromatografie – separační principy, instrumentace, kapilární a náplňové kolony a zásady jejich volby, klasifikace stacionárních fází, derivatizace v plynové chromatografii
7. Tandemové techniky v chromatografii – systémy LC-LC, LC-GC, LC-ICP
8. Tandemové techniky v chromatografii – systémy GC-GC, GCxGC
9. Rychlá chromatografie
10. Kvalitativní aspekty chromatografických dat – určování struktury látek na základě jejich retenčního chování, retenční indexy v plynové chromatografii
11. Metody kvantitativní analýzy v chromatografii.
12. Řešení nejčastějších problémů v kapalinová chromatografii, praktické příklady
13. Řešení nejčastějších problémů v plynové chromatografii, praktické příklady

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor