Detail předmětu

Instrumentální a strukturní analýza

FCH-MC_ISAAk. rok: 2024/2025

Studenti budou seznámeni s teoretickými základy, instrumentací a aplikací metod chemické, fyzikální a strukturní analýzy. Součástí předmětu jsou speciální separační a elektromigrační techniky, hmotnostní spektrometrie organických molekul s důrazem na tandemové techniky, infračervená a Ramanova spektrometrie, termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční kompenzační kalorimetrie, rentgenová fluorescence, Augerova spektrometrie, rentgenová difrakce, nukleární magnetická resonance a elektronová mikroskopie. Přehled doplňují techniky anorganické analýzy atomová absorpční, emisní a fluorescenční spektrometrie společně se spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s hmotnostní a optickou emisní spektrometrií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalosti z fyziky, obecné, fyzikální, anorganické, organické a analytické chemie a biochemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Písemná forma zkoušky v celém rozsahu probírané tématiky, v případě získání více než 50% bodů následuje ústní zkouška. Hodnotí se znalost principů analytických metod včetně jejich specifik a schopnost tvůrčího řešení zadaného analytického problému.


není

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami strukturní analýzy a pokročilými analytickými technikami organické i anorganické chemické analýzy. Kladen je důraz na základní charakteristiky metod a jejich aplikace při řešení daného analytické problému.

Absolvování tohoto předmětu zvýší kompetence studentů následujícím způsobem:
a) Studenti budou znát principy instrumentálních analytických metod využívaných v běžné analytické praxi
b) Studenti budou ovládat metody interpretace získaných výsledků měření jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní rovině
c) Studenti budou schopni tvůrčím způsobem optimalizovat výběr analytické techniky při řešení konkrétního analytického problému

Základní literatura

Sommer L.: Teoretické základy analytické chemie I., II., III. VUT Brno, Brno 1995. (CS)
K. Záruba a spol.: Analytická chemie 2. díl, 2016, VŠCHT, Praha (CS)
Komárek, J. Atomová absorpční spektrometrie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. (CS)
Kubínek R., Šafářová K. Vůjtek M, Elektronová mikroskopie, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 (CS)
Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry. Willey-VCH, Weinheim 1998. (EN)
Crouch S. a Skoog D., Principles of Instrumental Analysis, Cengage Learning, Inc., 2017. (EN)
Skoog D. A., West D. M., Holler F. J., Crouch S. R.: Fundamentals of Analytical Chemistry, Cengage Learning, Inc., 2014. (EN)

Doporučená literatura

Štulík K. a kol.: Analytické separační metody. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2005. (CS)
Němcová M., Čermáková L., Rychlovský P.: Spektrometrické analytické metody. Univerzita Karlova, Karolinum Praha 1997. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Speciální separační techniky
2. Elektromigrační metody
3. Hmotnostní spektrometrie organických molekul
4. Infračervená spektrometrie, Ramanova spektrometrie
5. Atomová absorpční spektrometrie
6. Atomová emisní spektrometrie (AES, AFS), spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
7. Hmotnostní spektrometrie a optická emisní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu
8. Termická analýza – Termogravimetrie, simultánní metody
9. Termická analýza – Diferenční termická analýza, diferenční kompenzační kalorimetrie
10. Rentgenová fluorescence, Augerova spektrometrie
11. Elektronová mikroskopie
12. Rentgenová difrakce
13. Nukleární magnetická resonance

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor