Detail předmětu

Krajinná ekologie

FCH-MC_KREAk. rok: 2024/2025

Předmět má prohloubit obecné znalosti studentů chemie životního prostředí v oblasti krajinné ekologie. Předmět rozvíjí znalosti stěžejních kapitol krajinné ekologie, jako je problematika struktury krajiny, fungování krajiny, historický vývoj krajiny a problematiku dalších aplikovaných oblastí. Předmět rovněž klade důraz na metodické aspekty oboru a přibližuje hlavní moderní metodické postupy používané v krajinné ekologii. Součástí výuky je terénní práce. Krajinná ekologie je obor umožňující pochopení důsledků činnosti člověka v současnosti i v historickém vývoji na krajinu. Důraz předmětu je kladen na problematiku středoevropské krajiny. Krajinná ekologie je důležitou součástí chemie a technologie ochrany životního prostředí v kontextu dlouhodobé udržitelnosti. Jako obor s důrazně průnikovým multidisciplinárním přístupem předkládá výstupy základního výzkumu, ale zejména jejich aplikace v běžném životě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kurz je ukončen zkouškou. Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky a z rozsahu přednesené látky odpovídající danému ročníku studia. Zkouška probíhá ústní formou. Hodnotí se stupeň poznání komplexu informací o krajinné ekologii a jejího vlivu na ŽP.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům šanci na pochopení základních podmínek a procesů utvářejících prostředí přírodní i kulturně ovlivněné krajiny v středoevropském regionu. Cílem je též spojení dílčích znalostí studentů ze specializovaných předmětů k pochopení fungování krajiny jako celku. Cílem předmětu je rovněž ozřejmit metodické aspekty oboru a přiblížit hlavní moderní metodické postupy používané v krajinné ekologii.

Základní literatura

KOVÁŘ, Pavel, 2014. Ekosystémová a krajinná ekologie. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2788-5. (CS)
CÍLEK, Václav, 2010. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán. ISBN 80-7363-042-7. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ekologie ve vztahu ke krajině
Krajina jako předmět studia, rozdílná pojetí a vnímání krajiny.
2. Krajina jako komplexní útvar
Složky a prvky krajiny, krajinné faktory, přírodní krajinotvorné procesy, ekosystémy a geosystémy, atributy krajiny, krajina jako autoregulační systém, homeostáze krajiny
3. Prostorová struktura krajiny a její změny
Vertikální a horizontální struktura krajiny, hierarchie krajinných jednotek, individuální a typologické znaky krajiny, primární a sekundární krajinná struktura. Evoluce krajiny.
4. Chráněná území
Zákonná ochrana přírody a krajiny, chráněná území, historie ochrany přírody a krajiny v ČR.
5. Krajina a průmysl
Stupně průmyslové přeměny krajiny, změny vratné a nevratné, charakter narušených a devastovaných krajin, degradační a regenerační procesy v krajině.
6. Zemědělská krajina
Snaha o optimalizaci prostorové a funkční struktury zemědělsky využívané krajiny. Protierozní opatření, pozitivní a negativní důsledky krajinných meliorací. Problémy spojené s chemizací zemědělství.
7. Krajina a člověk
Základní funkce krajiny ve vztahu ke člověku, komplexní krajinný potenciál, vznik kulturní krajiny, zatížitelnost krajiny a její limity.
8. Krajina a obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie, jejich možnosti a negativní či pozitivní vlivy při utváření krajinného rázu.
9. Vegetační stupně střední Evropy
Příklady krajin. Krajinoekologické vlastnosti a problémy.
Typy a funkce krajinné zeleně.
10. Krajinotvorné programy v ČR
Úloha a zabezpečování krajinotvorných programů, dosavadní zkušenosti, úspěchy a problémy jejich realizace. Typy a funkce krajinné zeleně.
11. Krajinotvorné programy v zahraničí
Úloha a zabezpečování krajinotvorných programů v zahraničí. Problematika průmyslu a zemědělství v územích se specifickým způsobem hospodaření.
12. Terénní výuka
Ukázky typů krajin, ekologických vazeb a ekosystémů.
13. Terénní výuka
Ukázky typů krajin, ekologických vazeb a ekosystémů.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor