Detail předmětu

Management bezpečnosti technických systémů

FCH-MC_MBTSAk. rok: 2024/2025

Řízení jakožto předpoklad fungování jakékoliv struktury. Úloha a místo managementu při řízení organizace. Zásady manažerského rozhodování, provádění analýz problémů (situací), metody a formy. Vzájemné vazby a souvislosti manažerských činností. Základní teoreticko-odborné znalosti managementu bezpečnosti a ochrany. Problematika rizik a jejich vliv na vznik technologických havárií. Zásady řízení rizik a činnost řídících pracovníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Zvláštní požadavky nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Udělení zápočtu na základě obhájené semestrální práce, ústní zkouška klasifikována dle kreditového systému ECTS. 

 

Písemný zápočtový test.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy  managementu bezpečnosti technických systémů, ovládání rizik a  metodami rozhodování a řízení.  Získat studenty pro pochopení nutnosti problematiky a její důležitosti pro společnost.
Po absolvování předmětu student získá základní znalosti z problematiky řízení, bezpečnosti a ochrany. Bude schopen uvažovat v duchu prezentovaných pojmů, principů a kategorií bezpečnosti a ochrany. Bude schopen lépe chápat a částečně i znát podstatu řízení této problematiky.

Základní literatura

ZAPLETALOVÁ, Š a kol. Krizový management podniku pro 21. století. Ekopress, 2012. 166 s. ISBN 9788086929859. (CS)
TICHÝ, M. Ovládání rizika. Praha: C.H.BECK, 2006. 396 s. ISBN 80-7179-415-5. (CS)
SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 488 s. 2013. ISBN 978-80-247-4644-9. (CS)
SAK, P. Úvod do teorie bezpečnosti. Petrklíč, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7229-652-1 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a vymezení předmětu, jeho místo a úloha, systémové chápání problému 2. Pojetí managementu bezpečnosti, jeho základní funkce (plánování, organizování, vedení, kontrola), manažerské kompetence 3. Informace a jejich role v řídících procesech, psychologie v řízení, komunikace 4. Manažerské rozhodování – základní pojmy, problémy a postupy 5. Manažerské rozhodování – vybrané základní metody 6. Management rizika (hodnocení) 7. Bezpečnostní problémy, jejich rozbor a vlivy na existenci a řízení organizačních struktur 8. Hodnocení bezpečnosti technických systémů 9. Zásady komunikace za rizika, percepce rizika 10. Organizace ochrany osob, technologických celků, majetku a životního prostředí, její zásady, prvky a procesy 11. Zásady bezpečného provozu 12. Krizové řízení v podnikových procesech 13. Krizové a havarijní plány – obsah, tvorba a jejich využití

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor