Detail předmětu

Navrhování čistíren odpadních vod

FCH-MC_COVAk. rok: 2024/2025

Předmět poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti pro navrhování zařízení na čistírně odpadních vod (ČOV). Komplexní projekt městské ČOV je řešen v 3-4 členném týmu a je zaměřen na teoretické, výpočetní a inženýrské návrhy jednotlivých zařízení: čerpací stanice, předčištění odpadních vod (OV), biologické čištění a kalové hospodářství. V tomto případě je kurz také zaměřen na inovační technologie pro transformaci čistírenských kalů, membránových technologií, technologií pro opětovné využití vyčištěných OV a technologie pro odstraňování organických polutantů z OV. Kurz poskytuje zkušenosti s týmovou prací při návrhu ČOV.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet studenti dostanou za zpracovaný a obhájený týmový projekt. Udělení zkoušky je podmíněno udělením zápočtu. Zkouška je složena z písemného testu (min. 50% je požadováno) a ústního dozkoušení.
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučená. Účast na cvičení je povinná.

Učební cíle

Předmět se zaměřuje na návrh zařízení pro čištění odpadních vod (OV), zejména se zaměřením na návrh komunální čistírny odpadních vod (ČOV). Týmová činnost na projektu návrhu ČOV bude prováděna v 3-4 členném týmu se zaměřením na vedení týmu, textovou, výpočtovou, výkresovou a ekonomickou část. Předmět je zaměřen na návrh ČOV v širším měřítku, připravuje studenty na projekční činnost, realizaci stavby, legislativní prostředí, inženýrskou činnost a provozování ČOV.
Student získá zkušenosti z řešení týmové práce se zaměřením na navrhování technologií čistíren odpadních vod. Získané zkušenosti budou z pohledu stavebních, technologických, výpočtových a ekonomických parametrů.

Základní literatura

Chudoba, J., Dohányos, M., Wanner, J.: Biological Waste Water Treatment, Prague, ISBN, 80-03-00611-2, 1991 (CS)
Malý, J., Hlavínek, P.: Industrial Waste Water Treatment, NOEL 2000 s.r.o., 1996 (CS)
Metcalf, Eddy: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, McGraw-Hill, New York, 2002 (CS)
Liu Sean X.: Food and Agricultural Wastewater Treatment, Blackwell Publishing, 2007 (CS)
Eckenfelder, Wesley, W.: Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, New York, 1998 (CS)
Rada, E.C.: Thermochemical Waste Treatment, Combustion, Gasification and Other Methodologies. CRC Press Taylor and Francis Group, 2017 (CS)
Hlavínek P., Mičín J., Prax P., Hluštík P., Mifek R., Studijní opora Stokování a čištění odpadních vod, odpadních vod, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do čištění odpadních vod, legislativa, schéma komunální čistírny odpadních vod (ČOV)
2. Hydrotechnické výpočty pro návrh ČOV
3. Čerpací stanice odpadní vody (OV), odlehčení OV
4. Předčištění OV
5. Biologický proces čištění, návrh aktivační nádrže
6. Biologický proces čištění, návrh dosazovací nádrže
7. Kalové hospodářství na ČOV
8. Sušení čistírenských kalů (solární a pásová sušárna)
9. Materiálová transformace čistírenských kalů (zplyňování, spalování, hydrotermální karbonizace, pyrolýza, torrefakce)
10. Membránový proces čištění
11. Technologie opětovného využití (opětovné použití vyčištěné OV a opětovné využití tepla z OV)
12. Odstranění organických polutantů z OV
13. Prezentace návrhu ČOV

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor