Detail předmětu

Speciální a nové technologie čištění odpadních vod

FCH-MC_TCOVAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na problematiku centralizovaných, decentralizovaných způsobů čištění odpadních vod, procesy čištění průmyslových OV, recyklace vod, využití dešťové vody, seznámení s membránovými procesy a jejich využití v praxi, technologie odstraňování mikropolutantů z vod, specifikace bazénových vod, vod pro energetiku, problematika vodního auditu, kořenové čistírny, a seznámení s aktuálními trendy v oblasti technologie vody, seztnámení s rolí technologa při návrhu, realizaci a provozu technologické linky úpravy vody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Znalosti předmětu Hydrochemie, Environmentální chemie, Environmentální technologie, Technologie vody

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení znalostí probíhá formou zkouškového testu z uvedených témat v osnově předmětu. Taktéž součástí hodnocení je prezentace vybraného tématu z dané oblasti.
Neprobíhá žádná kontrolovaná výuka, přednášky jsou nepovinné.

Učební cíle

Studenti navazují na znalosti získané v bakalářském studiu v předmětech: Environmentální chemie, Environmentální technologie, Hydrochemie a získají tak přehled o aktuálně řešených tématech v oblasti technologiích čištění odpadních vod a taktéž na předmět Technologie vody.
Studenti by si měli osvojit nové aktuální technologické postupy a trendy v oblasti čištění odpadních vod a celkově v technologii vody. Důraz je kladen na diskusi se studenty v řešení praktických problémů, s nimiž se mohou v daných technologiích setkat.

Základní literatura

Eckenfelder W. W. and Musterman J. L.: Activated Sludge Treatment of Industrial Wastewater,Technomic Publishing AG, Basel, Switzerland, 1995. (CS)
Malý, J., Malá, J., Fedrus, H.: Chemie a technologie vody, Brno NOEL 2000, 1996 (CS)
Strnadová, N., Janda, V.: Technologie vody I, VŠCHT Praha 1999 (CS)

Doporučená literatura

Dohányos, M. a kol.: Čištění odpadních vod, Praha 1998 (CS)
Manahan S.E.: Environmental Science and Technology, A Sustainable Approach to Green Science and Technology, U.S., 2007, ISBN: 0-8493-9512-7 (CS)
Hendricks D.: Water Treatment Unit Processes Physical and Chemical, U.S., 2006, ISBN: 0-8247-0695-1 (CS)
Stewart B. A., Howell T. A.: Encyclopedia of Water Science, New York, 2003, ISBN: 0-8247-0948-9. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.    Centralizované a decentralizované čištění odpadních vod., procesy probíhající ve stokových sítích

2.    Specifikace a procesy čištění průmyslových OV

3.    Recyklace OV (definice šedých vod, a jejich využití, oplachové průmyslové OV, využití dešťové vody apod.)

4.    Membránové procesy a jejich využití v praxi

5.    Technologie odstraňování mikropolutantů z OV (mikroplasty, pesticidy, reziuda léčiv, antidepresiva, apod.)

6.    AOP procesy. Kapacitní deionizace

7.    Specifikace bazénových vod

8.    Specifika technologických vod pro energetiku

9.     Aktuální nové trendy v technologii vody

10.    Kořenové čistírny jako alternativní způsob čištění odpadních vod

11.    Vodní audit a jeho význam v technologii vody

12.    Role technology při návrhu, realizaci a provozu technologické linky úpravy vody

13.    Prezentace studentů


Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor