Detail předmětu

Týmový projekt specializace - S2

FCH-MC_TPS2Ak. rok: 2024/2025

Obsahem praktického předmětu je teoretická i praktická výuka formou práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie biologicky aktivních látek. Na základě zaměření pracovišť FCH relevantních ke specializaci chemie biologicky aktivních látek budou navržena témata, k jejichž řešení se studenti přihlásí podle zájmu o konkrétní problematiku a vytvoří malé týmy. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti rozdělí role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém. Zpracují záměr, metodiku, stanoví si cíle a realizují experimentální blok. Vypracují souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude podrobena oponentuře a jejíž výstupy studenti představí v rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu. Podmínkou je aktivní účast na seminářích.
Výuka formou seminářů je povinná a bude kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je uvést základy projektového řízení a týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie pro biomedicínské aplikace. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe včetně experimentální části. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.
Studenti si prakticky osvojí pravidla práce v odborném týmuv rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie biologicky aktivních látek. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky i experimentálně. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

Doporučená literatura

Němcová, A.: Týmový projekt specializace - S2 , FCH VUT(elektronická učební podpora, dostupné na: https://moodle.vut.cz/course/view.php?id=242683) (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: Úvod do výuky, projektové řízení, týmová práce. Rozdělení studentů do týmů (po 4-5 členech), výběr témat a supervizorů.
Témata - příklady:
a) Přehled a příprava různých druhů organických mikro- a nanočástic k transportu biomolekul a buněk.
b) Sledování biodegradace biomateriálů v modelových lidských tekutinách.
c) Vývoj a příprava krému obsahující vybrané bilogicky aktivní látky.
d) Isolace a charakterizace biotechnologicky významných mikroorganismů.
e) Studium stability modelového enzymu ve vybraných formulacích.

2.-9. týden: Zpracování projektového zadání - teoretický i praktický blok; kontrolní dny v jednotlivých týmech.

10.-13. týden: Prezentace výsledků jednotlivých týmů (1 seminář = 3 týmy), diskuse, oponentura závěrečné zprávy.