studijní program

Chemie pro medicínské aplikace

Fakulta: FCHZkratka: NPCP_CHMAAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0531A130045

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.9.2020 - 29.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Obsah studia vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí činnosti v rámci vzdělávací oblasti chemie se zaměřením na využití chemických principů nejen v syntetickém a analytickém směru, ale i v laboratorně-diagnostických, medicínských a dalších aplikacích. Cílem studia ve studijním programu Chemie pro medicínské aplikace je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků – inženýrů chemie s komplexním vzděláním v oblasti chemie, doplněným o podpůrné znalosti důležité pro jejich uplatnění v medicínských aplikacích různorodého zaměření. Vzdělávání je v tomto programu uskutečňováno ve dvou specializacích – Procesy a materiály medicínských aplikací a Chemie bioaktivních látek. Cílem převažující společné části studia je poskytnout hlubší obecný chemický základ, který je dále rozvíjen v jednotlivých specializacích. Specializace Procesy a materiály medicínských aplikací se zaměřuje na pochopení obecné podstaty fyzikálně-chemických a chemických dějů vyskytujících se v živých soustavách a na pochopení podstaty chování a vlastností materiálových systémů používaných v medicínských aplikacích. Specializace Chemie bioaktivních látek je klade důraz především na pochopení vlastností a účinku biomolekul a jejich aplikace v oblasti medicíny, péče o zdraví nebo kosmetiky. Dále specializace „Chemie bioaktivních látek“ umožňuje absolventům získat odbornost v oblastech blíže chemicko-biologickým disciplínám, jako jsou molekulární biotechnologie, mikrobiologie nebo bioinformatika. Student si může do jisté míry volbou povinně-volitelných předmětů individuálně směřovat svůj absolventský profil. Studijní program svou skladbou zajišťuje kvalitní chemický a inženýrský základ pro inženýry z programu zaměřeného na chemii pro medicínské aplikace a potřebný odborný a interdisciplinární základ a aplikační přesah. Tento studijní program tedy vychovává odborníky, kteří získají na pozadí klasického chemického vzdělání poznatky z vybraných oblastí bio- a nanotechnologií doplněné znalostmi z vybraných teoretických oborů, a to nejen formou zavedení nových předmětů a změnou volitelnosti, ale zejména řešením semestrálních laboratorních projektů v přímé spolupráci s praxí. Tato koncepce vychází jak z požadavků odborné praxe na kvalifikaci absolventů určených pro pozice vysoce vzdělaných odborných technických pracovníků a středního či vyššího managementu pro moderní farmaceutické a biotechnologické výroby, tak i z logické koncepce souběžné výuky biologických, chemických a inženýrských předmětů.

Profil absolventa

V souladu s akademickým zaměřením programu absolvent získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti inženýra chemie. Absolventem studijního programu Chemie pro medicínské aplikace je vysokoškolsky vzdělaný chemik – inženýr, s dostatečně obecným chemickým přehledem doplněným o specifické znalosti a dovednosti upřednostňující jeho uplatnění v nejrůznějších oborech medicínsky zaměřených aplikací. Obecný základ profilu tvoří pokročilé chemické disciplíny z oblasti biochemie, fyzikální chemie, instrumentálních metod analýzy a spektroskopie, chemie biopolymerů, organické chemie přírodních látek a inženýrských disciplín. Tento základ je rozvíjen předměty specializací, v nichž je kladen důraz na využití v medicínských aplikacích. Tento chemický základ je dále doplněn předměty specializací i předměty vedenými přímo odborníky z praxe. Absolvent specializace Procesy a materiály medicínských aplikací má prohloubené znalosti v oborech biofyzikální chemie, materiálové vědy, farmakologie a speciálních spektroskopických technik. Jeho profil je volitelně doplněn farmaceuticky, bioinženýrsky a biochemicky zaměřenými předměty. Ve druhém směru odpovídajícím zaměření specializace Chemie bioaktivních látek má absolvent rozšířené znalosti instrumentálních analytických technik a analýzy přírodních látek, biotechnologie, fyziologie a kosmetologie podpořené základem z oblasti zaměřené na chemické principy moderních systémů a materiálů pro aplikace v laboratorní diagnostice a medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách. Důležitou součástí výchovy absolventa obou specializací je rozvoj jeho aktivit v oblasti týmové i samostatné odborné práce, rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností, a to formou systematické projektové a seminární výuky. Program je úzce propojen s průmyslovou praxí a část předmětů je vyučována předními odborníky z praxe. Absolvent tak má interdisciplinární vzdělání v oblasti pokročilé chemie zaměřené na moderní systémy a materiály pro aplikace v medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách.

Charakteristika profesí

Absolventem oboru je chemicko-technický inženýr vzdělaný v oblasti biochemie, biofyzikální chemie, biotechnologie a příbuzných oborů s dobrou teoretickou i praktickou znalostí relevantních analytických technik používaných ve farmacii, klinickém výzkumu i diagnostice. Absolvent chápe svůj obor v širších souvislostech, a to včetně znalostí a pochopení legislativního rámce. Absolventi mohou získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou například zastávat funkce technologů, pozice středního a vyššího managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou také vykonávat pozice v rámci managementu široké škály zaměstnavatelů. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; firmy věnující se výrobě a distribuci zdravotnických potřeb a pomůcek, z širšího hlediska ssem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také speciálních potravinářských výrob zabývajících se například výrobou potravinových doplňků nebo funkčních potravin. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Díky získané laboratorní dovednosti a zkušenosti mohou absolventi také pracovat v klinicko-diagnostických laboratořích na pozici asistentů a specialistů pro konkrétní analytické metody. Dále mohou najít své uplatnění v pozici technických případně i výzkumných pracovníků v řadě výzkumných organizací (ústavy akademie věd, výzkumné ústavy). Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium, a to pokračováním v doktorském programu stejného zaměření (Biofyzikální chemie) akreditovaného na FCH, nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších příbuzných programech na jiných vysokých školách.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné.
Student magisterského navazujícího studijního programu musí získat každém roce studia alespoň 40 kreditů (35 kreditů v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Pro absolvování magisterského navazujícího studijního programu je třeba úspěšně absolvovat P a PV předměty v celkovém rozsahu nejméně 120 kreditů, vypracovat diplomovou a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise z vyhlášených tematických okruhů.
SZZ u specializací zahrnují dvě skupiny předmětů: 1) teoretické a 2) aplikované. Podrobná náplň SZZ pro jednotlivé specializace je součástí předložených materiálů.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v navazujícím magisterském studiu je rozvržen do čtyř semestrů, ve dvou akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V navazujícím magisterském studijním programu Chemie pro medicínské aplikace, specializace Chemie bioaktivních látek, musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
98 kreditů v povinných (P) předmětech,
14 – 34 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVA) předmětů,
8 – 30 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
V navazujícím magisterském studijním programu Chemie pro medicínské aplikace, specializace Procesy a materiály medicínských aplikací, musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
89 kreditů v povinných (P) předmětech,
12 – 20 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVA) předmětů,
8 – 23 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci navazujícího magisterského studia student absolvuje alespoň jeden povinný či povinně volitelný předmět v anglickém jazyce.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru svého studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 120 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po ukončení příslušného akademického roku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Navržený navazující studijní program přímo navazuje na nedávno akreditovaný bakalářský program Chemie pro medicínské aplikace. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu, nejlépe přímo navazujícím doktorským programem Biofyzikální chemie/Biophysical Chemistry (joint-degree) na FCH VUT v Brně.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
CHBLChemie bioaktivních látek95
BFProcesy a materiály medicínských aplikací108