studijní program

Chemie a chemické technologie

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHCHTAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2801

Udělovaný titul: Bc.

Akreditace: 20.7.2005 - 31.12.2024

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
BPCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí152
BPCO_CHMNChemie pro medicínské aplikace158
BPCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů160
BPCO_SCHSpotřební chemie147