OBECNĚ O DOKTORSKÉM STUDIU

Standardní doba doktorského studia jsou 4 roky. Témata disertačních prací nabízíme v pěti oblastech:

 • Biofyzikální chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie a technologie potravin

Studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce je zdarma. Některé ze studijních programů jsou akreditovány také v anglickém jazyce, přičemž za studium v těchto programech se vybírá školné, jehož výši stanovuje děkan fakulty.

Doktorand si na začátku studia vybírá předběžné téma své disertační práce, které odpovídá tématu studia. Doktorand studující v českém studijním programu může zpracovávat disertační práci v angličtině. Po dokončení výzkumu a úspěšném obhájení disertační práce je absolventovi přiznán titul Ph.D.

KONTAKTNÍ OSOBY

Mgr. Alena Sýkorová

Mgr.

AlenaSýkorová

referentka Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost

+420 54114 9346
sykorova@fch.vut.cz

Ing. Hana Alexová

Ing.

HanaAlexová

vedoucí Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost

+420 721629038
alexova@fch.vut.cz

PO PŘIJETÍ

Individuální studijní plán

Nejpozději do 30. září příslušného akademického roku zpracuje každý doktorand v systému Apollo společně se svým školitelem Individuální studijní plán (ISP) . Plán by mal vycházet z nabídky předmětů schválených příslušnou oborovou radou a obsahovat i další předměty související s tématem studia. Dále doktorand prezenčního studia doplňuje průběžně pedagogickou praxi, jejíž vykonání potvrzuje proděkan pro studijní záležitosti. ISP je po vyjádření vedoucího školicího pracoviště projednán a schvalován v příslušné oborové radě. Případné změny, úpravy a aktualizace jsou projednávány obdobným způsobem. Individuální studijní plán obsahuje:

 • vybrané předměty
 • zaměření, téma a název disertační práce
 • odborné aktivity související s prací na zadaném tématu v rámci doktorského programu, studijní pobyty a jejich program apod.
 • časový harmonogram postupu studia (ukončení zkoušek z vybraných předmětů, vykonání SDZ)
 • zadání disertační práce (ve vyšším ročníku)

PEDAGOGICKÁ PRAXE

Student prezenčního doktorského studia je povinen absolvovat pedagogickou praxi, tj. působit v procesu výuky. Praxe zpravidla probíhá po dobu čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. (článek 32, odst. 5 SaZŘ). Skladbu pedagogických aktivit určí doktorandovi ředitel příslušného ústavu po dohodě se školitelem. Student vykonává pedagogickou praxi v rámci výuky praktických a výpočtových cvičení nebo asistence při této výuce, Semestr přímé výuky lze nahradit v podobě konzultanta bakalářské, příp. diplomové práce. Povinná pedagogická praxe není finančně odměňována, jen výuka přesahující rozsah povinné pedagogické činnosti může být studentům proplácena. V případě, že doktorand absolvuje kurz celoživotního vzdělání Pedagogické minimum na jiné VŠ nebo součásti VUT v Brně, je mu na základě předložení certifikátu o absolvování pedagogická praxe prominuta. V rámci pedagogických aktivit je zohledněn případný zahraniční pobyt studentů. 

Povinnost pedagogické praxe se nevztahuje na zahraniční doktorandy, na doktorandy‐samoplátce a na doktorandy v kombinované formě studia. 

Působení ve výuce musí být evidováno v rozvrhu (jako neplacená výuka) a u závěrečných prací (konzultant). Takto evidovanou výuku student do 31. července importuje do přehledu o své pedagogické praxi v Apollu, příp. přidá další informace o působení ve výukovém procesu do ročního hodnocení.

DISERTAČNÍ PRÁCE

Nabídku jednotlivých studijních oborů najdete v katalogu. Na kvalitu každého oboru doktorského studia dohlíží Oborové rady doktorských studijních programů. Téma studia si uchazeč vybírá v přihlášce z nabídky pro příslušný studijní program.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

ŽÁDOST DOKTORANDA

V případě jakýchkoliv událostí během studia (např. změna formy studia, přerušení studia, změna školitele, změna tématu disertační práce apod.) postupuje doktorand následujícím způsobem:

 • vyplní a podepíše formulář žádosti doktoranda
 • svoji žádost odůvodní (v případě změny formy studia je nutno uvést, odkdy má být změna provedena, v případě přerušení studia odkdy a dokdy má být studium přerušeno)
 • zajistí vyjádření a podpis školitele
 • dokument doručí na Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost (Mgr. Alena Sýkorová)

FORMULÁŘ ŽÁDOST DOKTORANDA

ROČNÍ HODNOCENÍ

Každoročně vypracuje doktorand společně se školitelem hodnocení uplynulého akademického roku, tzv. roční hodnocení doktoranda. Doktorand také prezentuje výsledky své práce před členy oborové rady. Návody na práci se systémem Apollo najdete na wiki FCH.

Wiki FCH

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí či jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Tato povinnost platí pro doktorandy v prezenční a kombinované formě studia. Přehled k doktorandským stážím a mobilitním programům najdete v této prezentaci.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Nezbytnou součástí disertační práce jsou v souladu se zákonem 111/1998 Sb. § 47 odst. 4 původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační práce přihlašovaná k obhajobě na FCH VUT musí obsahovat:

 1. výsledky publikované nebo přijaté k publikování v recenzovaném odborném článku v periodiku s impaktním faktorem (dále jen „IF“) evidovaném v databázi Web of Science Core Collection s příznakem „article“, jehož je doktorand prvním autorem
 2. výsledky, které jsou součástí dalšího výstupu, jehož je doktorand autorem. Tímto výstupem může být:
  1. článek v periodiku s IF v databázi Web of Science Core Collection,
  2. článek v periodiku v databázi SCOPUS,
  3. odborná kniha nebo kapitola v knize,
  4. přijatá přihláška patentu nebo užitného vzoru.

Pokud nejsou naplněny podmínky a) a b), může v odůvodněných případech na základě žádosti studenta a vyjádření předsedy příslušné oborové rady udělit děkan výjimku.

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

Přihlásit se k SDZ spojené s obhajobou pojednání k disertační práci se doporučuje do 30. dubna ve 2. ročníku DSP (přičemž se předpokládá složení SDZ do konce akademického roku). Splnění této podmínky zakládá nárok na zvýšení stipendia v dalším ročníku.

Nejzazší termín pro podání přihlášky k SDZ je 30. dubna ve 3. ročníku studia. Nesplnění tohoto termínu zakládá oprávnění pro ukončení studia z důvodu neplnění studijních povinností.

Administrativní postup:

Školitel v systému Apollo vypíše zadání pro pojednání o závěrečné práci a přiřadí ji doktorandovi. Poté doktorand ve Studis v menu Závěrečné práce odevzdá online verzi pojednání.

Ve stejném datu je nutné odevzdat na Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost dva výtisky pojednání svázané do kroužkové (nebo podobné) vazby. Rozsah pojednání je stanoven na 25–30 stran standardního textu. Spolu s pojednáním dále doktorand odevzdává strukturovaný, odborně laděný životopis, ve kterém budou obsaženy i informace týkající se publikací, pokud jimi doktorand v této fázi již disponuje (seznam publikací je povinný až při obhajobě disertační práce na konci studia). Životopis je možné odevzdat volně nebo vložit jako poslední stranu pojednání.

UKONČENÍ STUDIA

Na následujících odkazech se dozvíte jak postupovat při řešení administrativy obhajoby disertační práce a jak postupovat v případě utajení disertační práce.

Obhajoba disertační práce Utajení disertační práce

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE