Co je doktorské studium …

Na rozdíl od bakalářského či magisterského studia, kde je třeba absolvovat spoustu předmětů v přesně daných semestrech, v doktorském studiu se student věnuje výzkumu ve zvolené oblasti – tématu studia, které si volí již při podávání přihlášky, a je proto dobré se na něm s potenciálním školitelem předem domluvit. Studium pak probíhá na základě tzv. individuálního studijního plánu, ve kterém si na začátku studia se svým školitelem vytyčíte oblast zkoumání a výběr předmětů.

Jak se přihlásit

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného oboru. Základními předpoklady k přijetí jsou také zájem a schopnosti k vědecké práci a znalost anglického jazyka.

Pokud tyto podmínky splňujete, je nejprve nutné vybrat si téma  studia.

Témata disertačních prací 2024:

Biofyzikální chemie
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Fyzikální chemie
Potravinářská chemie
Biophysical Chemistry
Food Chemistry

Nabídka programů


Doporučujeme vždy před podáním přihlášky kontaktovat potenciálního školitele. Školitel má v doktorském studiu zásadní roli a je nutné se navzájem seznámit a téma si podrobněji představit. Až poté, co jste se se školitelem na tématu domluvili, je třeba udělat poslední a nejdůležitější krok: podat si přihlášku.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické formě v aplikaci e‐přihláška.

E-PŘIHLÁŠKA

Při podávání přihlášky ke studiu je potřeba přiložit:

 1. životopis včetně (i) seznamu publikovaných prací a informací o odborných aktivitách a výsledcích, kterých dosud uchazeč dosáhl při řešení problematiky související se zvoleným tématem doktorského studia a (ii) případně i dalších relevantních podkladů dokumentujících jeho odbornou způsobilost, např. doporučující posudky od osob, se kterými byl uchazeč po odborné stránce ve styku a
 2. motivační dopis, v němž se uchazeč vyjádří k předpokládanému zapojení do budoucí vědecké práce a zdůvodní výběr tématu.

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí:

 • 700 Kč při podání přihlášky na území české republiky na účet VUT v Brně číslo 117729823/0300 (název banky Československá obchodní banka, a.s., IBAN: CZ5603000000000117729823, BIC CEKOCZPP, název účtu: Vysoké učení technické v Brně), variabilní symbol je přiřazen každému uchazeči automaticky během vyplňování přihlášky.
 • 30 EUR při podání elektronické přihlášky a její platbě na území ostatních států na účet VUT v Brně číslo 1017476763/0300 (název banky Československá obchodní banka, a.s., IBAN: CZ0403000000001017476763, SWIFT (BIC) CEKOCZPP, název účtu: Vysoké učení technické v Brně), variabilní symbol je přiřazen každému uchazeči automaticky během vyplňování přihlášky.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru, kterým se ověřují předpoklady pro doktorské studium chemických disciplín; může probehnout i pomocí elektronických komunikačních prostředků. Zkušební komise hodnotí kvalitu uchazeče v rámci stobodové stupnice ve čtyřech oblastech:

 1. kvalita dosavadních studijních a odborných aktivit, 0–20 bodů
 2. znalosti vědního základu studijního oboru, 0–30 bodů
 3. předpoklady k dalšímu studiu, 0–25 bodů
 4. znalost anglického jazyka. 0–25 bodů

Přijímací zkoušku úspěšně vykoná ten uchazeč, který v celkovém hodnocení získá alespoň 50 bodů ze 100 možných a zároveň jeho hodnocení v žádné oblasti a)–d) není nižší než polovina z maximálního bodového zisku dané oblasti.

Důležité termíny

Lhůta pro podání přihlášky ke studiu: 1.2. - 30.4. 2024
 
Termín přijímací zkoušky:

řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na období 10.6. 2024 – 22.6. 2024, přesný termín bude uchazeči sdělen spolu s pozvánkou na přijímací zkoušky


Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn: do 30 dnů od ověření splnění všech podmínek přijímacího řízení

Doručení dokladů o dosaženém vzdělání (kopie diplomu – v případě absolventů VUT neoveřená kopie, u absolventů ostatních vysokých škol ověřená): bezprostředně po státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce, nejpozději do 30. 9. 2024 (může být změněno dle aktuální situace)

Uznávání vzdělání

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného oboru. Dokládá se úředně ověřenou kopií dokladů o dosaženém vzdělání nebo prostou kopií takového dokladu, jde‐li o uchazeče, který je absolventem VUT v Brně, na adresu Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost FCH VUT v Brně.

Pokud uchazeč studoval v zahraničí, doloží tyto dokumenty:

 1. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice vydaného českou veřejnou vysokou školou nebo MŠMT.
 2. pro vzdělání získané v zemích s dvoustrannými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Maďarsko, Německo) doklad o ukončeném magisterském vzdělání vydaný příslušnou školou v zahraničí.
 3. Pro posouzení vysokoškolského vzdělání získaného v jiných zemích doloží
  1. doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom) s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek dle směrnice VUT č. 11/2019,
  2. žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VUT (příloha Směrnice VUT č. 11/2019 – Posuzování zahraničního vzdělání u uchazečů o studium na VUT v rámci přijímacího řízení),
  3. přehled absolvovaných předmětů během vysokoškolského studia a hodnocení z vykonaných zkoušek se jmény zkoušejících.

Po přijetí

Veškeré informace týkající se ubytování, zahájení výuky a další naleznete v informacích o studiu.Kontakt

Mgr. Alena Sýkorová

+420 54114 9346
sykorova@fch.vut.cz


Dokumenty

Pravidla přijímacího řízení 2024–2025

Posouzení dosaženého vzdělání v zahraničí


Seznam států