CMV Laboratoře

Laboratoř organické elektroniky a fotoniky

Zabýváme se aplikovaným a základním výzkumem v oblasti pokročilých organických materiálů v elektronice a fotonice. Nabízíme expertízy v oblasti organické syntézy funkčních materiálů, charakterizace a studia elektronových, optických, elektrických a optoelektrických vlastností a návrhu, konstrukce a charakterizace součástek a zařízení pro organickou elektroniku, senzoriku a fotoniku.

Laboratoř je specializovaná na syntézu nových funkčních látek, nanášení a charakterizaci tenkých vrstev, konstrukci prototypů a modelových součástek a na studium vlastností všech těchto částí. Klademe důraz na nalezení a porozumění vztahu mezi strukturou molekul a jejich sledovanými vlastnostmi a to jak na úrovni molekulární, tak i na úrovni nano-, mikro- a makroskopické. Mezi studované materiály patří zejména oligomery a polymery, nízkomolekulární látky a látky biologické a bioanalogické, ale i látky hybridní tj. anorganicko-organické. Ty pak tvoří aktivní složky zařízení, jako jsou bio-elektronické senzory a stimulátory, organické solární články, organické luminiscenční diody a displeje, senzory a optické komponenty. Spolupracujeme s mnoha domácími a zahraničními organizacemi a průmyslovými partnery. Iniciujeme, řešíme a spolupodílíme se na řešení národních, ale i mezinárodních projektů, a to i v rámcových programech Evropské unie.

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

prof. Ing.

MartinWeiter

Ph.D.

Vedoucí skupiny; organická elektronika, fotonika a bioelektronika, charakterizace optických a elektrických vlastností organických polovodičů, elektronové jevy, technologie výroby elektronických, fotonických a bioelektronických zařízení, tištěná elektronika.

+420 54114 5206

prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

prof. Mgr.

MartinVala

Ph.D.

Vedoucí laboratoře; organická elektronika, fotonika a bioelektronika, optické vlastnosti organických materiálů, fotofyzikální procesy (fluorescence, fosforescence a nelineární procesy).

+420541149385
vala@fch.vut.cz

Ing. Matouš Kratochvíl, Ph.D.

Ing.

MatoušKratochvíl

Ph.D.

Charakterizace organických polovodičů, tenké vrstvy, zařízení (OPV, OFET), příprava a charakterizace hybridních materiálů (perovskity), optická spektroskopie.

+420541149414
xckratochvilm@fch.vut.cz

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Ing.

JanPospíšil

Ph.D.

Optoelektronika a fotonika, výzkum fotovoltaiky a fotodetektorů elektromagnetického záření na bázi hybridních materiálů, tenkovrstvé technologie, elektrická charakterizace materiálů, dielektrická spektroskopie.

+420 54114 9395, +420 54114 9396, +420 54114 9406, +420 54114 9816
pospisilj@fch.vut.cz

NAŠI PARTNEŘI:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami