CMV Laboratoře

LaboratořFOTOCHEMIE

Náš výzkumný tým se zabývá fotochemickými, fotokatalytickými a fotoelektrokatalytickými procesy. V rámci těchto výzkumných směrů jsou aktuálními tématy především studium fotokatalytických vlastností tenkých vrstev oxidických n-typových polovodičů (TiO2, WO3) v minerálních, hybridních organo-minerálních (oligomerní siloxany) i organických pojivech, aplikované jako samočisticí vrstvy pro exteriérové užití. Dále studium fotokatalytických a fotoelektrochemických vlastností tenkých vrstev těchto oxidů vedoucí k senzorovým aplikacím, jako například UV elektrochemický senzor. Aktuálně se pozornost obrací k slibným polovodičům na pomezí organických a anorganických materiálů (grafenoxid, grafitický karbonitrid) a také tenkovrstvovým sensorům plynů, jako jsou ozon, amoniak, aj.

Předmětem studia jsou nejen materiálové závislosti, ale také optimalizace a škálování procesů přípravy tenkých vrstev od laboratorních měřítek po čtvrt- a poloprovozní měřítko s využitím technik materiálového tisku. Tištěné funkční vrstvy polovodičů jsou testovány v laboratorních i čtvrtprovozních fotochemických reaktorech, studujeme kinetiku těchto procesů. Značný důraz je kladen na aplikaci výzkumných poznatků, což se projevuje velkým počtem řešených projektů ve spolupráci s průmyslovými partnery.

doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.

doc. Ing.

PetrDzik

Ph.D.

Kontaktní osoba; materiálový tisk

+420 54114 9404, 9411
dzik@fch.vut.cz

NAŠI PARTNEŘI:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami