Detail projektu

Fotokatalytické procesy pro udržitelné a zelené aplikace

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2023

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko

- plně financující (2023-02-02 - 2023-12-31)

O projektu

CO2 výrazně přispívá ke globálnímu oteplování. Založení uhlíkově neutrálního cyklu jeho přeměnou na chemické látky s přidanou hodnotou, jako je oxid uhelnatý, metan nebo metanol, přispívá k úsilí o omezení globálního oteplování, které odráží koncept Green Deal. Cílem projektu je využít synergie v syntéze katalyticky aktivních materiálů včetně bioinspirovaných molekul (FCH VUT) a ve fotoelektrokatalytických systémech pro konverzi oxidu uhličitého (TUV). Jemně vyladěné komplexy a bio-inspirované organické materiály, jako jsou flaviny, mohou působit jako katalyzátory ve fotoredoxních reakcích, které absorbují světlo a zprostředkovávají generaci proudu, což vede k určité chemické reakci (v rámci transformace oxidu uhličitého). V projektu je navržena syntéza vybraných fotoredoxních katalyzátorů, příprava odpovídajících fotoelektrod a jejich experimentální evaluace v katalytických procesech.

Popis anglicky
CO2 contributes to global warming notably. Founding a carbon-neutral cycle by transforming it to value added chemicals such as carbon monoxide, methane or methanol adds to the efforts in confining the global warming reflecting Green Deal notion. The project aims to benefit from synergy in synthesis of catalytically active materials including bio-inspired molecules (FCH BUT) and in photoelectrocatalytic systems for carbon dioxide conversion (TUV). Finely tuned complexes and bio-inspired organic materials like flavins can act as catalysts in photoredox reactions that harvest light and mediate current generation which drive a certain reaction (transformation of carbon dioxide). We propose synthesis of selected fine-tuned photoredox catalysts, fabrication of the corresponding photoelectrodes and their experimental evaluation in catalytic processes.

Klíčová slova
CO2, Green Deal, bio-inspirované molekuly, fotoelektrokatalytické procesy

Klíčová slova anglicky
CO2, Green Deal, bio-inspired molecules, photo electrocatalytic processes

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odkaz