Detail předmětu

Biologie

FCH-BC_BIOEAk. rok: 2021/2022

Obecná charakteristika živých soustav. Chemické složení živých soustav, biogenní prvky a biomolekuly. Buněčná a molekulární biologie, struktura prokaryotické a eukaryotické buňky, odkud buňky získávají energii a jak s ní hospodaří, odbourávání sacharidů, tuků a bílkovin, citrátový cyklus a oxidační fosforylace, uchovávání a exprese genetické informace, přenos látek přes membrány, vnitrobuněčný transport, komunikace mezi buňkami, dělení buněk, buněčná diferenciace. Genetika, základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, vazba genů, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, mimojaderná dědičnost, dědičnost kvantitativních znaků, genetické zákonitosti v populacích, genové inženýrství a biotechnologie. Evoluce, vznik života, mechanizmy evoluce živých soustav, vznik druhů. Tři domény života na Zemi, základní fylogenetický strom, klasifikace živých soustav.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti by měli porozumět některým životním dějům na molekulární nebo buněčné úrovni. Dále by měli správně chápat evoluci živých soustav a osvojit si jejich základní klasifikaci. Podrobněji vymezuje požadované znalosti anotace, osnova a základní literatura.

Prerekvizity

Základní znalosti ze středoškolské biologie a chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky (2 vyučovací hodiny týdně). Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná. Vyžaduje se porozumění základním pojmům, teoriím, vybraným obrázkům a schématům.

Osnovy výuky

1. týden: Úvod. Obecná charakteristika živých soustav. Chemické složení živých soustav.
2. týden: Chemické složení živých soustav - biopolymery. Struktura prokaryotických buněk.
3. týden: Struktura eukaryotických buněk. Bioenergetika.
4. týden: Katabolizmus sacharidů, lipidů a bílkovin. Citrátový cyklus, dýchací řetězec a oxidační fosforylace.
5. týden: Fotosyntéza. Uchovávání a exprese genetické informace.
6. týden: Translace, regulace genové exprese.
7. týden: Přenos látek přes membrány. Vnitrobuněčný transport. Komunikace mezi buňkami.
8. týden: Komunikace mezi buňkami. Dělení buněk a jejich diferenciace.
9. týden: Základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, vazba genů, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, mimojaderná dědičnost.
10. týden: Dědičnost kvantitativních znaků, genetika populací, genové inženýrství a biotechnologie.
11. týden: Vznik života, evoluce živých soustav.
12. týden: Tři domény života na Zemi, základní fylogenetický strom.
13. týden: Klasifikace živých soustav, charakteristika základních taxonů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s chemickým složením živých soustav, molekulárně biologickými principy životních dějů, genetikou, evolucí a základní klasifikací organizmů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není.

Základní literatura

Hrstka, M. Biologie. FCH VUT v Brně (CS)
Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem 2000. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning