Detail předmětu

Environmentální chemie a technologie

FCH-BC_ECHTAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je seznámení studentů se stavem životního prostředí v ČR a úrovní kontaminace jeho jednotlivých složek. Posouzení silných a slabých stránek životního prostředí a porovnání zjištěné úrovně kontaminace s legislativou ČR i EU. V tomto kontextu budou studenti seznámeni se základními pojmy  popisujícími chování a osud chemických látek v životním prostředí a s významnými skupinami environmentálních polutantů. Rovněž bude uvedena základní charakteristika jednotlivých abiotických a biotických složek životního prostředí. Budou představeny základní principy technologií ochrany a dekontaminace půdy, technologií čistírenských a vodárenských podniků a technologií nakládání s odpady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti:
1. budou znát charakteristiky složek životního prostředí
2. budou schopni posoudit úroveň kontaminace těchto složek
3. budou ovládat základní charakteristiky významných anorganických i organických polutantů
4. budou seznámeni se způsobem jejich distribuce v jednotlivých složkách životního prostředí
5. budou schopni posoudit stav životního prostředí České republiky v evropském kontextu

6 . budou znát základní principy technologických postupů zaměřených na čištění odpadních vod, kontaminovaných půd a vzdušnin.

7. budou mít přehled o odpadovém hospodářství České republiky.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné, anorganické a organické chemie a ekologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

 Souhrnný písemný test z předneseného učiva.

Osnovy výuky

1 - Úvod do předmětu, charakteristika předmětu, návaznost na jiné vědní obory, globální problémy lidstva plynoucí z antropogenního působení.
2 - Přírodní zdroje, složky životního prostředí, zátěž životního prostředí. Nejzávažnější faktory zátěže životního prostředí.
3 - Definice pojmů používaných v terminologii environmentální chemie. Legislativa spojená s chemickými látkami, Vysvětlení principu hodnocení rizik (ekotoxikologický přístup, toxikologický přístup), význam studia životního cyklu výrobku.
4 - Hlavní skupiny organických polutantů – jejich charakteristika. POPs - definice perzistentních organických polutantů, definice jejich hlavních atributů - perzistence, biokoncentrace, bioakumulace, toxicita, dálkový transport. Hlavní skupiny anorganických kontaminantů – jejich charakteristiky.
5 - Stav životního prostředí v České republice,  klíčové indikátory stavu životního prostředí.
6 - Atmosféra - historie vzniku, složení atmosféry, klasifikace vrstev atmosféry. Znečištění atmosféry z pohledu Zprávy o životním prostředí ČR – emise okyselujích látek, emise skleníkových plynů – stav, důsledky pro životní prostředí. Stratosférický ozon, (vznik, úbytek, důsledky), troposférický ozon vznik,  prekurzory troposférického ozonu, důsledky jeho působení, samočistící schopnost atmosféry.
7 - Primární částice – definice, vznik, zdroje primárních částic, imisní situace z pohledu ochrany ekosystému a lidského zdraví.
8 - Pedosféra – definice, vznik půdy, speciální půdotvorné procesy.  Degradace půdy.  Znečištění půdy, samočistící schopnost půdy, půdní koloidy, pesticidy v půdním ekosystému.
9 - Hydrosféra, definice, klasifikace vod, eutrofizace vod, samočistící schopnost vod.
10 - Technologie zaměřené na sanaci a dekontaminaci půdního prostředí. 

11 - Technologie zaměřené na čištění odpadních vod a úpravu povrchových vod.

12 - Technologie zaměřené na čištění odplynů a vzdušnin.

13 - Technologie zpracování odpadů a odpadové hospodářství.

Učební cíle

 Cílem předmětu je seznámit studenty se  základními charakteristikami životního prostředí, jeho abiotickými a biotickými složkami,  s hlavními typy anorganických a organických polutantů a jejich distribucí v jednotlivých složkách životního prostředí. Základ předmětu rovněž tvoří informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí z pohledu Zprávy o životním prostředí ČR. Cílem je rovněž poskytnout základní informace o technologiích ochrany jednotlivých složek životního prostředí tj. vody, půdy a ovzduší.Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, není však kontrolována.

Základní literatura

E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=71740;2011;;1;elektronická;;cs (CS)
Doušková, B. Bůzek, F: Chemie životního prostředí. VŠCHT v Praze, 2016, (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

eLearning