Detail předmětu

Legislativa v chemii kosmetiky a přírodních látek

FCH-MC_LKPLAk. rok: 2022/2023

Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení). Výstražné symboly, H-věty, P-věty. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi. Balení a označování chemických látek. Nakládání s chemickými odpady. Základy první předlékařské pomoci.
Základní obecné pojmy práva ve vztahu ke kosmetice a potravinářství. Vymezení legislativních pojmů, jakostních znaků potravin a platných zákonů, opatření pro ochranu spotřebitele, ISO normy, analýza rizik. Systém kritických bodů (HACCP), kodexové výbory pro potraviny, Codex Alimentarius, doporučení FAO a WHO. Značení potravin a přídavných látek, institucionální opatření pro dovoz potravin, harmonizace potravinářské legislativy s normami EU a schvalování nových a nově dovážených potravin do ČR. Studenti budou seznámeni s posuzováním kvality, bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a ochraně spotřebitele. Bude jim vysvětlena úloha technických norem a systémů managementu kvality a bezpečnosti.
Alergeny, stálost a trvanlivost kosmetiky. Náležitosti značení kosmetických přípravků. Bezpečnost kosmetiky. Metody hodnocení kosmetických surovin a přípravků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled poznatků o legislativě v chemii, o zacházení s chemickými látkami a o základech první pomoci. Dále získají základní přehled o právním systému ČR. Seznámí se s obsahem Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku, Zákonu na ochranu spotřebitele. Budou seznámeni se základními principy legislativy EU, institucemi EU a formami práva EU. Nastudují potřebné informace o bezpečnosti potravin v rámci EU (o Evropském úřadu pro bezpečnost potravin EFSA a o Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF). Budou seznámeni se všeobecnými zásadami pro pracovníky manipulující s potravinami, se zásadami pro uspořádání potravinářských provozů. Budou se umět orientovat v zákonu o potravinách a budou vědět o mezinárodních i českých institucích odpovědných za zajišťování bezpečnosti potravin. Seznámí se se základní legislativou v oblasti kosmetických surovin a výrobků, přehledem alergenů, označováním výrobků a kontrolou bezpečnosti. Součástí jsou praktické případové studie.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky - 1 vyučovací hodiny týdně a cvičení ve stejném rozsahu. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude probíhat formou kolokvia - kruhové diskuse doplněné prezentacemi případových studií. Základní znalost legislativních norem bude ověřena písemným testem, který bude tvořen nejméně 10 otázkami. vyžaduje se úspěšnost min. 50 % z maximálního počtu bodů.

Osnovy výuky

Výuka předmětu je rozdělena do tří níže uvedených tematických bloků. První je zaměřen na obecnou chemickou legislativu, druhý blok na potravinářskou legislativu, která upravuje zacházení i se surovinami a přídatnými látkami. Třetí blok bude věnován legislativě v oblasti kosmetiky, která úzce souvisí s potravinářskou legislativou. Studentům je k dispozici plnohodnotný e-learningový kurz, seznamující studenty s platnou legislativou a bezpečností práce.

1.blok Týden 1 - 4
1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení)
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008; č. 1907/2006
3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi
4. Nakládání s chemickými odpady - praktické příklady

2.blok: Týden 5 - 9
1. Právo obecně - Právo versus norma. 2. Národní potravinářská legislativa
2. Potravinové právo EU, legislativa EU v oblasti potravin a surovin
3. Zákon o potravinách. Zajištění bezpečnosti potravin.
4. Označování potravin. Výrobky pro styk s potravinami - příklady
5. Úřední kontrola potravin. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin

3.blok: Týden 10-13
10. Legislativa v kosmetice. Alergeny, symptomy.
11. Náležitosti značení kosmetických přípravků. Bezpečnost kosmetiky. Metody hodnocení kosmetických surovin a přípravků.
12. Případová studie 1 – aplikace legislativy v oblasti přírodních látek používaných v potravinářství
13. Případová studie 2 - aplikace legislativy v oblasti přírodních látek používaných v kosmetice. Účinnost kosmetiky, její hodnocení a prezentace.

Učební cíle

Cílem předmětu je navázat na získané poznatky z odborných předmětů z legislativního hlediska, včetně aplikací systémů jakosti dle požadavků EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, účast na cvičení je povinná a bude kontrolovaná.

Základní literatura

Bírošová L., Lukačka J., Bírošová Z.: Základná potravinárská legislatíva, STU, 2020 (CS)
Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (CS)
Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (CS)

Doporučená literatura

Heather A.E. Benson: Cosmetic Formulation 2019 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning