Detail předmětu

Bioetika

FCH-BC_ETIAk. rok: 2023/2024

V rámci předmětu bude se studenty formou přednášek a moderované diskuze nastíněna etická stránka vědecké práce a to především v kontextu využití živých systémů jako vědeckých a testovacích objektů. Zároveň bude pozornost věnována i technologickému využití živých systémů jakožto produkčních jednotek v rámci biotechnologických procesů. Diskutována bude také etická a s tím související legislativní a bezpečnostní otázka manipulace s genetickou informací. V neposlední řadě bude obsahem předmětu koncept využitelné bioekonomiky, cirkulární ekonomiky a udržitelného hospodaření s obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

obecná biologie a ekologie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocena bude docházka na přednáškách a vypracování eseje na vybrané téma.
Povinná účast na výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu Bioetika je poskytnout studentům přehled o základních etických aspektech vědecké a výzkumné práce s živými systémy jako testovacími subjekty a pochopení základů vědecké práce v širších souvislostech. Předmět si také klade za cíl diskuzi ohledně etických aspektů využití živých organismů jako produkčních jednotek v rámci biotechnologií, využití geneticky modifikovaných organismů a diskuzi o etice spojenou s udržitelným využíváním přírodních zdrojů, obnovitelných surovin a odpadů.
Absolventi předmětu budou seznámeni s etickými aspekty biologických věd, dokáží formulovat své a obhájit své názory.

Základní literatura

Drozenová W. Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice, Filosofia 2010. (CS)
Vácha M. a kol., Základy moderní lékařské etiky, Portál 2012. (CS)
Šmajs, J. a kol. Etika, ekonomika, příroda. Grada 2012. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, definice základních termínů a koncepcí
2. Etika v biologických vědách,
3. Využití živých subjektů jako testovacích jednotek v základním a aplikovaném výzkumu, legislativní stránka věci
4. Etické aspekty využití živých systémů jako produkčních jednotek v průmyslu
5. Genetické inženýrství a jeho technologické, environmentální a společenské dopady
6. Zpracování genetické informace a z něj vyplívající společenské, legislativní a etické otázky
7. Duševní vlastnictví a přístup k informacím v biologických vědách
8. Etické aspekty využívání přírodních zdrojů
9. Společenské aspekty využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů
10. Etické a bezpečnostní perspektivy nových technologií pohledem biologických věd
11. Základy etiky v medicíně a farmacii
12. Duševní vlastnictví a přístup k informacím v biologických vědách