Detail předmětu

Měřicí technika

FCH-BC_EMTAk. rok: 2023/2024

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s moderními metodami měření, které jsou využívány v chemicko-inženýrské praxi. Důraz je kladen rovněž na zpracování a kritické vyhodnocení výsledků měření chemických a fyzikálních veličin. Přednášky a praktická cvičení se týkají zejména těchto témat: metrologie, chyby a neurčitost měření, měřící přístroje, měření elektrických veličin, měřeni neelektrických veličin, měření tlaku, měření teploty, měření průtoku a proteklého množství, měření hladiny, měření koncentrace, optická měření, digitalizace a číslicové zpracování analogových signálů, systémy pro měření a zpracování dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti fyziky na úrovni středoškolského kurzu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V průběhu semináře studenti řeší zadané teoretické a experimentální úlohy. Nezbytná je důkladná příprava před hodinou zahrnující jak daný teoretický aparát, tak i měřící metodiku. Důraz je kladen rovněž na kritické zhodnocení dosažených výsledků včetně stanovení nejistoty měření. Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny cvičení a vypracovat písemné referáty o měření v požadovaném rozsahu a formě. Náplní cvičení je rovněž semestrální projekt, v rámci kterého studenti zpracují problematiku aplikace měřící techniky v chemické praxi v oblasti dle vlastního výběru. Studium je průběžně hodnoceno na cvičeních, finální hodnocení je obsahem zkoušky.
Povinnou součástí prezenční i kombinované formy studia je seminář v rozsahu dvě hodiny týdně pro prezenční studium a jedna hodina týdně pro studium kombinované. Kombinovaná forma výuky je podporována elearningovým kurzem v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek, návody k jednotlivým úlohám řešeným na semináři a další. Pro zpracování semestrálního projektu, který je nedílnou součástí hodnocení, jsou ve druhé polovině semetsru vyhrazeny 4 konzultační termíny, v rámci kterých je nutno konzultovat výběr tématu práce, osnovu a návrh obsahu práce, rozpracovanou práci a nakonce práci prezentovat. Účast na konzultacích je povinná pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Učební cíle

Cílem předmět je seznámit posluchače s moderními metodami měření a měřící technikou využívánou v chemicko-inženýrské praxi.
Po absolvování předmětu studenti budou rozumět základním postupům souvisejícím s využíváním měřících zařízení v laboratořích a průmyslové praxi. Budou schopni navrhnout a aplikovat techniku pro měření konkrétních fyzikálních a chemických veličin jak v technologické praxi, tak i při návrhu a kontrole laboratorních experimentů. Rovněž budou schopni posoudit relevanci naměřených experimentálních dat a určit nejistotu měření vyplývající s použití dané měřící metody a zařízení.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod: metrologie, základy teorie měření, neurčitost měření, určení nejistoty výsledků měření
2. Základy elektrotechniky: měření elektrických veličin, aktivní elektrické veličiny , pasivní elektrické veličiny, digitalizace a číslicové zpracování signálu, měřící přístroje, systémy pro měření, sběr a zpracování dat
3. Měřicí technika pro chemické inženýry: měření teploty, měření tlaku a vakuová technika, měření průtoku a proteklého množství, měření polohy hladiny, optická měření, další principy měření
4. Regulační a řídící systémy, základy regulace

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning