Detail předmětu

Organická chemie I

FCH-BC_OCH1Ak. rok: 2023/2024

Základní pojmy, substituční efekty, termodynamika a kinetika organických reakcí. IUPAC nomenklaturní systém. Chemie alkanů a cykloalkanů, radikálové substituční reakce. Stereochemie, (R­S) systém, enantiomery, diastereomery, chiralita, optická aktivita. Základy organické strukturní analýzy: NMR spektroskopie a MS spektrometrie. Chemie alkenů, alkadienů a alkynů. Elektrofilní a radikálové adiční reakce. Pericyklické reakce. Aromatické sloučeniny, elektrofilní aromatické substituční reakce, nukleofilní substituce-základní terminologie

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu Organická chemie I získá posluchač základní znalosti o reaktivitě a stereochemii základních uhlovodíků od alkanů po aromatické sloučeniny. Získané znalosti jsou podkladem pro absolvování předmětu Praktikum z organické chemie.

Prerekvizity

Znalost obsahu předmětu Obecná a anorganické chemie I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 4 písemné testy; ti z nich, kteří obdrží v průměru min. 50% bodů mají nárok na zápočet. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné části. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout min. 50% bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy. 2.+3. Alkany a cykloalkany, konformační rozbor. 4.+5. Stereochemie. 5.+ 6. Alkeny. 7. Alkadieny, termodynamická a kinetická kritéria průběhu reakcí. 8. Alkyny. 9.+10. Aromatické uhlovodíky. 11.+13. Nukleofilní substituce, Eliminace, Halogenderiváty

Cíl

Cílem je získání základních znalostí pro pochopení struktury a reaktivity organických sloučenin. Jako nutný předpoklad je probráno IUPAC názvosloví organických sloučenin a základy stereochemie. Kurz pokračuje chemií jednotlivých typů uhlovodíkových skeletů (alkany a cykloalkany, alkeny, alkadieny alkyny a aromatické uhlovodíky), shrnuje a porovnává jejich vlastnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu z předmětu Cvičení z organické chemie je podmínkou docházka a úspěšné absolvování průběžných testů. Závěrečnou zkouškou je písemný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor