Detail předmětu

Praktikum z anorganické chemie II

FCH-BC_ACH2_PAk. rok: 2023/2024

Praktikum logicky navazuje na úvodní kurz, jeho náplní jsou jednoduché syntetické úlohy, jejichž podstatou je příprava běžných anorganických sloučenin. Posluchači si osvojují základní metody preparační chemie, poznávají obecné principy, seznamují se s chemickými a fyzikálními vlastnostmi látek, využívají teoretických zkušeností získaných na přednáškách a cvičeních při praktickém řešení problémů a učí se vhodnou formou prezentovat získané výsledky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Zvládnutí nejzákladnějších pracovních metodik pro práci v laboratoři. Úspěšné absolvování předmětu Praktikum z anorganické chemie I. Znalosti z předmětů Obecné a anorganické chemie I a II.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Povinná účast (ve skupině dané rozvrhem)
2. Absolvování předepsaných úloh
3. Vedení laboratorního deníku (kontrola domácí přípavy)
4. Vypracování a odevzdání protokolů z jednotlivých úkolů (nejpozději do týdne
od provedení práce)
5. Absolvování testů zadaných vyučujícím skupiny
6. Absolvování závěrečného testu
Hodnocení testu: výborně (100%-90%), velmi dobře (89%-80%), dobře (79%-70%), uspokojivě (69%-60%), dostatečně (59%-50%) nevyhovující-méně než 50%
Výsledné hodnocení předmětu (klasifikovaný zápočet) je dáno průměrem z hodnocení protokolů, testů a provedení zadaných úkolů (domácí příprava, práce v laboratoři).
Účast je povinná (ve skupině danou rozvrhem). Neúčast studenta na cvičení je omluvitelná pouze ze závažných důvodů (nemoc, reprezentace ap.), musí být u vyučujícího skupiny omluvena co nejdříve e-mailem a následně doložena potvrzením. Zameškanou úlohu je student povinen absolvovat v náhradním termínu určeném asistentkou. Student je hodnocen na základě zvládnutí předepsaných úloh, protokolů vypracovaných ke všem laboratorním úlohám, je kontrolována a hodnocena i příprava do praktika např.testem (potřebné výpočty a teoretické znalosti vztahující se k dané úloze). Na konci semestru student absolvuje ve vypsaném termínu závěrečný výpočtový test. Při hodnocení studenta je přihlíženo i ke způsobu jeho práce v laboratoři.

Učební cíle

Smyslem kurzu je praktické poznávání chemických látek na základě experimentů a porovnání těchto poznatků s teoretickými principy. Úkolem praktika je seznámit studenty se základními preparačními metodami a chemickými vlastnostmi látek, umožnit posluchači prověřit svou teoretickou připravenost, osvojit si dostatečný počet chemických znalostí a vštípit si je trvale do paměti. Naučit se písemně vypracovat zprávu o provedené práci a její zhodnocení.
Práce s literaturou, ověření teorie doloženými fakty, zvládnutí nejzákladnějších pracovních metodik preparace v nepříliš složitých aparaturách, osvojení experimentální zručnosti a dovednosti.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

I. Pilátová, B. Kábelová, L. Kalina: Praktikum z anorganické chemie II, FCH VUT v Brně 2016 (CS)

Doporučená literatura

V. Frank, J. Sponar: Cvičení z laboratorní techniky a anorganické chemie II. - řešené příklady, FCH VUT, Brno 2004 (CS)
J. Klikorka, J. Klazar, J. Votinský, J. Horák: Úvod do preparativní chemie, SNTL/ALFA, Praha 1972 (CS)
J. Klikorka, B. Hájek, J. Votinský: Obecná a anorganická chemie, SNTL/ALFA, Praha 1985 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci základního souboru dvanácti cvičení studenti absolvují přípravu sloučenin kobaltu, železa, mědi, chromu, boru, síry a chloru.
Mezi úlohy patří:
1) příprava chloridu amonného
2) příprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého
3) příprava komplexních sloučenin kobaltu typu [Co(NH3)5L]Clx,
4) příprava heptahydrátu síranu železnatého
5) příprava oxidu železitého a železa aluminotermicky
6) příprava mědi cementací
7) příprava pyroforického olova a oxidu boritého
8) příprava dichromanu amonného, příprava oxidu chromitého
9) příprava chromanu draselného
10) příprava chlorečnanu draselného
11) příprava kyseliny trihydrogenborité
12) příprava trimethylesteru kyseliny borité.

Při přípravě uvedených sloučenin jsou v plné šíři využívány techniky osvojené v předchozím laboratorním cvičení, např. filtrace (za normálního tlaku, za horka, za sníženého tlaku), krystalizace (změnou rozpouštědla, snížením teploty, zahuštěním), rekrystalizace, dekantace, destilace, reflux apod. Dále je prováděna volumetrická kontrola čistoty vybraných izolovaných sloučenin (chloridu amonného a chromanu draselného), orientační zjišťování čistoty připravených preparátů kvalitativními zkouškami vybraných iontů (např. sírany, chloridy, chromité a olovnaté ionty). Stanovení vybraných fyzikálních vlastností u některých izolovaných sloučenin (teploty varu, indexu lomu). Teoreticky navazuje na přednášku a cvičení.

eLearning