Detail předmětu

Bioinženýrství I

FCH-BC_BIO1Ak. rok: 2024/2025

V předmětu Bioinženýrství I posluchači získají poznatky jak se řeší bilance systému, jaké bioreaktory existují a naco slouží. Dále se dozví o míchání v bioreaktorech, aeraci a přenosu hmoty, o podmínkach sterilizace bioreaktorového systému. Předmět zabývá kinetikou enzymatických reakcí, charakteristikami toku fází, transportními buněčnými pochody, mikrobiální kinetikou a způsoby kultivací (vsádka, fed-batch a kontinuální systém).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Primární je znalost základního biochemického a mikrobiologického aparátu, zejména je stavěno na problematice enzymů, morfologie a fyziologie buněk. Vyžadována je též schopnost aplikace principů chemického inženýrství, zejména fyzikálního popisu jednotkových operací v reaktorech.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Zápočet: Na konci semestru posluchači absolvují písemný test z výpočtů. Podmínkou zápočtu je získání min. 50% bodů z testu a odprezentovaná jedna prezentace ve formě postru na vybrané téma.
2. Podmínky absolvování zkoušky: Pro absolvování zkoušky je nutné napsat písemku z teoretických znalostí aspoň na 50% bodů. Studenti, kteří dosáhli alespoň 50% budou absolvovat ústní zkoušku a do hodnocení se zahrne výsledek ústní zkoušky i písemky.
Klasifikace dle stupnice ECTS.

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se. V seminářích jsou probíranému modelové příklady výpočtů z přednášek - účast je povinná. Dále v seminářích si každý student na začátku roku vybere téma, ze seznamu který vytvoří garant předmětu, a připraví si na ni prezentaci ve formě postru. Prezentace budou probíhat postupně podle dohodnutého kalendáře během semestru.

Učební cíle

Cílem předmětu Bioinženýrství I je osvojit si základní bioinženýrské poznatky o bioreaktorových systémech a pochopit kinetické principy bioprocesů v reaktorech. Posluchači získají schopnost řešit praktické bilanční průmyslové a laboratorní úkoly v oblasti fermentačních a enzymových technologií.
Výsledkem učení předmětu bude:
a) teoretická znalost základního bioinženýrského aparátu,
b) dovednost bilancovat procesy v bioreaktorech,
c) schopnost zpracovat bioinženýrské výsledky a aplikovat je na příkladech z praxe,
d) zisk přehledu o současném stavu vědy a výzkumu v oblasti bioinženýrství,
e) způsobilost aplikovat získané poznatky v jiných předmětech oboru a závěrečných studentských pracích.

Základní literatura

F.Kaštánek: Bioinženýrství. Academia. Praha, ČR, 2001, ISBN : 8020007687 (CS)
A. Kovalčík, Bioinženýrství I, e-learning, 2020, FCH, VUT v Brně (CS)

Doporučená literatura

V. G. Gupta, A. Pandey, New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering: Microbial Secondary Metabolites Biochemistry and Applications, Elsevier, 2019, ISBN 9780444635044 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

   1. Úvod do bioinženýrství

   2. Bilance systému

   3. Bioreaktor

   4. Míchání v bioreaktorech

   5. Aerace a přenos hmoty

   6. Sterilizace bioreaktorového systému

   7. Kinetika enzymatických reakcí

   8. Kinetika inhibovaných enzymatických systémů

   9. Mikrobiální kinetika

   10. Vsádkový systém

   11. Kontinuální systém

   12. Přítokovaný systém

   13. Příklady z praxe

    

   Cvičení

   26 hod., povinná

   Vyučující / Lektor