Detail předmětu

Technologie chemických výrob

FCH-BC_TCVAk. rok: 2024/2025

Základní suroviny a zdroje chemického průmyslu. Reaktory a aparáty chemického průmyslu. Výroba důležitých anorganických plynů, anorganických kyselin a hydroxidů. Anorganické kovy a soli. Výroba skla, keramiky, anorganických pigmentů, katalyzátorů a hnojiv. Výroba alkoholů, aldehydů, etherů, ketonů, aminů, amoniaku, močoviny, karboxylových kyselin a jejich esterů. Zpracování dřeva, výroba celulózy a papíru. Zpracování uhlí, ropy a zemního plynu. Farmaceutický průmysl. Základy biotechnologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Anorganická, organická a makromolekulární chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

písemná zkouška, 90 minut, 10 otázek za každou může student získat až 10 bodů, podmínkou absolvování je získání alespoň 50% bodů. 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s principy malo- a velkotonážních výrob jak základních, tak i některých speciálních chemických látek, používaných zařízení a aparatur a konstrukčních materiálů. Dále pak seznámit studenty s využití vyrobených látek a návaznosti na další výroby. Cílem je také seznámení studentů s historií a současným stavem chemického průmyslu v ČR a EU, surovinovými zdroji a základními težebními postupy.
Po absolvování tohoto předmětu získá student znalosti v oblastech
1. příprava technických anorganických a organických látek vyráběných v malé a velké výrobní tonáži
2. použití vyrobených látek a návaznosti jednotlivých technologií
3. zdroje a těžba surovin pro jednotlivé výroby
4. výběr vhodných konstrukčních materiálů pro reaktory
5. důležité výrobních podnicích v ČR a EU
6. nomenklatuřea používaná v průmyslu, obchodu, podmínky pro zavedení chemické výroby
7. základní legislativa ČR a výraza v organizacích Evropské unie

Základní literatura

Kizlink J.: Technologie chemických látek a jejich použití, VUTIUM, 2011 Brno (CS)
Kizlink J.: Technologie chemických látek, VUTIUM, Brno, 2005 (CS)
Hovorka F.: Technologie chemických látek, VSChT, Praha 2005 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do chemických technologií, historie, legislativa REACH, podmínky zavedení a provozování chemických výrob.
2. Výroba kovových materiálů, skovy na bázi železa, neželezné kovy, těžké a vzácné kovy, suroviny, jejich těžba a zpracování, koroze.
3. Nekovovové materiály, silikátový průmysl, výroba a použití čistého křemíku, materiály na bázi čistého uhlíku.
4. Technické plyny, výroba a použití. Vzduch, kyslík, dusík, vodík, fluor, chlor, acetylen, fosgen, kyanovodík, syngas. Přeprava plynů a manipulace s nimi.
5. Minerální kyseliny. Výroba a použití. Kyselina sírová, fosforečná, dusičná, chlorovodíková, flurovodíková.
6. Výroba a použití základních anorganických látek, těžba surovin. Síra, fosfor, brom, jod, hydroxidy alkalických kovů, soda, amoniak, hydrazin, sirouhlík, peroxid vodík, acetylidy.
7.-8. Výroba a použití základních organických látek. Alkoholy, karbonylové sloučeniny, ethery, aromatické uhlovodíky, alkeny, halogensloučeniny, aminy, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, ostatní organické sloučeniny.
9. Speciální chemické látky. Herbicidy, insekticidy, rodenticidy, výbušniny, desinfekční látky, tenzidy.
10. Farmaceutický průmysl, základní výroby a zařízení, modelové výroby - přednášky odborníků z praxe.
11. Biotechnologie, základní výroby a zařízení, modelové výroby - přednášky odborníků z praxe.
11. Těžba a zpracování dřeva. Výroba vlákniny a papíru, deriváty celulózy, zpracování ligninu, tříslovin, silice. Pyrolýza a enzymatická hydrolýzy dřeva. Těžba a zpracování uhlí. Druhy uhlí. Karbonizace a zplyňování uhlí. Zpracování dehtu a koksárenského plynu.
13. Těžba a zpracování ropy. Zdroje a složení ropy. Zpracování ropy a základní ropné produkty. Přednášky odborníků z praxe.