Detail předmětu

Praktikum z instrumentální analýzy - S2

FCH-MC_IA2_PAk. rok: 2024/2025

Obsahem předmětu je Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy S2 je seznámení studentů s instrumentálně analytickými technikami, které se používají v analýze biologických systémů, biologicky aktivních látek, při výrobě transportních systémů pro biologicky aktivní látky i v technické praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Znalosti obecné, anorganické, organické, fyzikální, analytické chemie a biochemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání zpracovaných protokolů laboratorních úloh. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých protokolů.
Povinná účast ve všech blocích výuky.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit poznatky získané v rámci přednášek předmětu Instrumentální a strukturní analýza a také prakticky seznámit studenty s metodami instrumentální a strukturní analýzy využívanými v oblasti chemie biologicky aktivních látek.
- komplexní a praktický přehled o metodách využívaných k analýze v oboru chemie biologicky aktivních látek
- schopnost kriticky zhodnotit vhodnost různých analytických metod k řešení daného problému
- praktická znalost a zručnost v práci s intrumentálními analytickými technikami
- schopnost vyhodnotit data získaná pomocí různých analytických metod
- dovednost interpretace, presentace a diskuse reálných výsledků

Základní literatura

Klouda P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003. (CS)
Študlík a kolektiv: Analytické separační metody. Nakladatelství Karolinum, Praha 2004 (CS) (CS)
Králová a kolektiv: Bioanalytické metody. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (CS) (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu
2. Využití kapalinové chromatografie (HPLC) k analýze vybraných léčiv a jejich složek
3. Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometriíí (LC-MS) pro pokročilou analýzu biologických vzorků - detekce nikotinu v modelovém vzorku
4. Analýza těkavých esterů mastných kyselin pomocí a alkoholu v tělních tekutinách pomocí plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID)
5. UV-VIS spektrofotometrie jako nástroj pro studium enzymové kinetiky a aktivity - stanovení aktivity a kinetiky alkoholdehydrogenázy, využití enzymové metody ke stanovení glukózy
6. Využití spektrofotometrie v infračervené oblasti pro studium složení biopolymerů
7. Fluorescenční spektrofotometrie jako nástroj studia modelových transportních systémů pro biologicky aktivních látky (kofeinu)
8. Využití fluoresceční mikroskopie a fluoresceční korelační spektofotometrie (FCS) pro analýzu vybraných metabolitů na úrovni jedné buňky (single cell analysis)
9. Gelové a mikročipové elektroforetické metody pro analýzu nukleových kyselin (DNA i RNA) a proteinů
10. Stanovení fermentačně produkovaných organických kyselin s využitím kapilární zónové elektroforézy (CZE)
11. Prvková analýzy (ICP-MS) biologických vzorků kontaminovaných těžkými kovy
12. Průtoková cytometrie jako nástroj pro analýzu buněných populací laktobacilů a kvasinek
13. ELISA instrumentace a testy