Detail předmětu

Technologie nakládání s odpady

FCH-MC_TNOAk. rok: 2024/2025

Definice: co je to odpadové hospodářství, legislativa a management.
Zdroje komunálního a průmyslového odpadu.
Druhy odpadů a jejich využití, recyklace, likvidace.
Základní technologie zpracování - biologické, tepelné, skládkování a solidifikace
Alternativní způsoby zpracování odpadů.
Technologie používané při zpracování odpadu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Anorganická, organická a makromolekulární chemie, technologie chemickách látek

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ústní zkouška, podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek.
ústní zkouška, je položeno 5 otázek z celého učiva, "dostatečně" je uděleno při uspokojivém zodpovězení alespoň 2 otázek

Učební cíle

Seznámení posluchačů se zásadami při shromažďování, třídění, dopravě a dalším využití nebo zneškodnění odpadu. Poskytnutí základních informací o hlavních producentech odpadu, orientace v hlavních druzích odpadu a možnostech jeho zpracování, recyklace, různé zužitkování nebo zneškodnění. Dále pak budou studenti seznámeni se stroji a zařízeními používanými při likvidaci a zpracování odpadů a firmami zabývajícími se odpadovým hospodářstvím. V rámci praktika jsou plánovány exkurze do vybraných provozoven nakládání s odpady. Cílem je tedy připravit studenty pro práce v provozu s nakláním s odpady
Přehled o vzniku,sběru, zpracování, recyklaci a případném ekologickém zneškodnění odpadu.Přehled základní legislativy pro nakládání s odpady a provozovnách v ČR a SR. Absolvent může v některém podobném provozu zastávat místo předáka nebo také provozního inženýra.

Základní literatura

Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠChT, Praha 1994, ISBN 80-85087-32-4 (CS)
Straka F. : Metody likvidace a energetického využití odpadů. CA Publ., Praha 1991. (CS)
Kizlink J. : Nakládání s odpady, FCH VUT, Brno 2007, ISBN 978-80-214-3348-9 (CS)
Kuraš M.: Odpadové hospodářství. Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim 2008, ISBN 978-80-86832-54-0 (CS)
Kizlink J.: Nakládání s odpady, FCH VUT, Brno 2012, ISBN 978-80-214-4413-3 (CS)

Doporučená literatura

Tichý M.: Toxikologie pro chemiky. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2004. (CS)
Kadrnožka J.: Energie a globální oteplování. VUTIUM, Brno 2006. (CS)
Scheirs H. F., Kaminsky W.: Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics. Wiley, New York 2006. (CS)
Bender H. F., Eisenbarth P.: Hazardous Chemicals. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a historie, odpadové hospodářství, legislativa, katalog odpadů
2. Hodnocení životního cyklu, cirkulární ekonomika, strategie, recyklace
3. Stroje a zařízení pro přeúpravu a separaci odpadů
4. Technologie zpracování odpadu: Biologické metody I
5. Technologie zpracování odpadu: Biologické metody II
6. Technologie zpracování odpadu: Termické metody I
7. Technologie zpracování odpadu: Termické metody II
8. Technologie zpracování odpadu: Skládkování, vitrifikace, AOP
9. Technologie zpracování odpadu: Alternativní přístupy zpacování odpadů
10. Druhy odpadů: komunální odpady
11. Druhy odpadů: odpady z průmyslu a těžby
12. Druhy odpadů: odpady ze zemědělské činosti
13. Druhy odpadů: ostatní a speciální odpady

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor