Detail předmětu

Základy imunochemie

FCH-MC_IMAk. rok: 2024/2025

Předmět Základy imunochemie je rozdělen do dvou částí.

V první části budou přehlednou a stručnou formou vysvětleny základní představy o struktuře a mechanismech fungování imunitního systému.

Ve druhé části budou probrány a představeny základy imunochemie, metody imunoafinitních interakcí, moderní trendy průtokové cytometrie a zobrazovacích metod a využití v in vivo modelech.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Součástí předmětu Základy imunochemie je 2h přednáška a 1h seminář. Účast na přednáškách není povinná, ale vzhledem ke specifickému charakteru předmětu se doporučuje. Účast na semináři je povinná.

Na celkovém hodnocení se podílí jak průběžná aktivita a práce v semestru (krátké prezentace studentů v semináři), tak výsledné hodnocení zkoušky. Zkouška bude probíhat ústní formou.

 

Učební cíle

Studenti se seznámí se základy oborů imunologie a imunochemie a metodami v nich používanými. V neposlední řadě budou diskutovány vybrané in vivo modely.

V první části se studenti seznámí s 

1) historickými milníky imunologie a základními pojmy imunologie

2) krví – složením a funkcí

3) buňkami a tkáněmi imunitního systému

4) fagocyty, zánětem, komplementem a antigenem

5) mezibuněčnou komunikací, imunomodulací

6) autoimunitou, imunodeficity, alergiemi, hypersenzitivitou

 

Ve druhé části se studenti seznámí s

7) protilátkami jako imunologickým nástrojem

8) vybranými metodami v imunoanalýze I

9) vybranými metodami v immunoanalýze II

10) průtokovou cytometrií a jejím využitím

11) pokročilou fluorescenční mikroskopií pro zobrazování buněk

12) vybranými imunochemickými in vivo modely

 

Seminář

Součástí semináře budou krátké 10minutové prezentace včetně diskuze k danému tématu.


Základní literatura

Bartůňková J., Hořejší V.: Základy imunologie. Trito, 6. vydání, 2009. (CS)
Šedivá A., Bartůňková J.: Imunologie - minimum pro praxi. Triton, 2002, 3. vydání (CS)
Fukal L., Holubová B.: Imunochemie a imunoanalýza. VŠCHT Praha, skripta, 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace BF , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

První sekce – Základy imunologie
1. Seznámení se základní a pokročilou literaturou. Sociálně-historické aspekty infekčních chorob, význam imunologie jako vědeckého oboru, staré a nové nebezpečné infekce.
2. Základy imunologie – anatomie a fyziologie imunitního systému, základní anatomické struktury imunitního systému, typy buněk imunitního systému a jejich vznik, lokalizace a pohyb v organismu.
3. Imunitní odpověď – vrozená a adaptivní imunita, buněčná a humorální složka imunitní odpovědi, principy selektivních interakcí a molekulární mechanismy přenosu signálu v buňkách a mezi buňkami.
4. Mukozní imunita, typy a struktura antigenů, průběh imunitní odpovědi a její regulace.
Diskuze k celé sekci.

Druhá sekce – Imunochemie a analytické metody založené na imunoafinitních interakcích
5. Imunoglobuliny – typy imunoglobulinů, struktura, fyzikálně-chemické vlastnosti, metody purifikace, monoklonální protilátky, jejich příprava a využití, vysvětlení pojmů afinita a avidita, vaječné imunoglobuliny IgY – příprava a využití.
6. Základy biokonjugační chemie pro přípravu imunoafinitních struktur, metoda ELISA a její aplikace.
7. Základy moderních metod purifikace a analýzy proteinů a biopolymerů – chromatografie, elektroforéza, frakcionace v tokovém poli, dynamický a statický rozptyl světla, infračervená a fluorescenční spektroskopie, cirkulární dichroismus, differenciální skanovací kalorimetrie a isotermální titrační kalorimetrie.
8. Využití imunoafinitních interakcí v moderní analýze, vývoj analytických čipů, imunoafinitní separace, imunohistochemie a analýza pomocí průtokové cytometrie, imunoafinitní metody analýzy založené na využití resonance povrchového plasmonu (surface plasmon resonance).
Diskuze k celé sekci.

Třetí sekce – medicínské aplikace
9. Vakcíny – vývoj a výroba vakcín, adjuvans, předpoklady pro úspěšný vývoj a použití vakcín, antivakcinační hnutí, DNA vakcíny – princip a mechanismus účinku, způsob aplikace, legislativní aspekty.
10. Rekombinantní subjednotkové vakcíny – příprava, charakterizace, aplikace, příklady rekombinantních vakcín (hepatidida B), výhody a problémy rekombinantních vakcín, adjuvans a nosiče pro konstrukci rekombinantních vakcín.
11. Využití protilátek pro terapeutické účely (např. protinádorová terapie monoklonálními protilátkami), cílená terapeutika, nanočástice jako nosiče léčiv a jejich cílení pomocí protilátek.
12. Závěr předmětu, diskusz a zkouška formou testu a přednášky studenta na zadané téma.

Semináře
Studentské prezentace (10 minut) a diskuze k tématu.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor