Detail předmětu

Zpracování a valorizace průmyslových odpadů

FCH-MC_ZVPOAk. rok: 2024/2025

Tento studijní předmět se zabývá rozsáhlou problematikou zpracování, recyklace a valorizace odpadů z potravinářského průmyslu a studenty seznamuje s direktivními, ekonomickými a dalšími nástroji v rámci odpadového hospodářství. Akcent je položen na vymezení míst vzniku odpadu, charakteristiku odpadů a především zpracování odpadů s využitím mikroorganismů a moderních metod  a technologií jejichž vliv na životní prostředí je minimální.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Analytická chemie, chemické inženýrství, biochemie, mikrobiologie

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen úspěšným absolvováním ústní zkoušky. Při ústní zkoušce bude studentovi položena jedna otázka z problematiky oboru v souladu s osnovou předmětu. Hodnocena bude úroveň znalostí studenta a schopnost reagovat na zadané otázky. Hodnocení zkoušky odpovídá systému ECTS.


účast na přednáškách je dobrovolná, kontrolovaná výuka není

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů, s planou legislativou v oblasti odpadového hospodářství a s principy udržitelného vývoje a cirkulární ekonomiky.

Student je schopný analyzovat odpadní materiál s využitím vhodné techniky, orientuje se v legislativě odpadového hospodářství, je schopný navrhnout a řídit technologii pro zpracování nebo valorizaci odpadů z potravinářského průmyslu.

 

Základní literatura

Kuraš, M.: Odpady a jejich zpracování. Ekomonitor, 2014, ISBN 978-80-86832-80-7 (CS)
Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P., Fialka P., Kajan M.: Anaerobní čistírenské technologie (CS)

Doporučená literatura

Chandrasekaran M.: Valoriozation of food processing by-products, CRC Press, 2013, 978-1-4398-4885-2 (EN)
Ghosh S.K., Bhattacharya Ch., Satyanarayana S.V., Varadarajan S.: Emerging, Technologies for Waste Valorization and Environmental Protection, Springer, 2020, ISBN 9789811557361 (EN)
D'Urso O.F., Palmiro, P.: Biotransformation of Agricultural waste and by-products : the food, feed, fibre, Fuel (4F) economy, Elsevier, 2016. ISBN:0128036486 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Tento studijní předmět se zabývá rozsáhlou problematikou zpracování, recyklace a valorizace odpadů z potravinářského průmyslu a studenty seznamuje s direktivními, ekonomickými a dalšími nástroji v rámci odpadového hospodářství. Akcent je položen na vymezení míst vzniku odpadu, charakteristiku odpadů a především na zpracování odpadů s využitím mikroorganismů a moderních technologií.

1. Úvod do studia
2. Odpady a jejich vlastnosti
3. Analýza odpadů
4. Aplikace poznatků chemického inženýrství v technologii zpracování odpadů
5. Aerobní technologie zpracování odpadů
6. Anaerobní technologie zpracování odpadů
7. Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu
8. Recyklace a její využití v potravinářském průmyslu
9. Biorafinerie, valorizace odpadů rostlinného původu
10. Biorafinerie, valorizace odpadů živočišného původu
11.-13.  Příklady z praxe, diskuse

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor