Detail oboru

Chemie pro medicínské aplikace

FCHZkratka: BPCO_CHMNAk. rok: 2019/2020

Program: Chemie a chemické technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 30.4.2012Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Bakalářský studijní program Chemie a chemické technologie je na Fakultě chemické VUT v Brně koncipován tak, aby absolventi byli schopni nabýt teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných ke studiu v navazujících magisterských studijních programech, zejména chemických, chemicko-technologických a materiálových oborů, nebo umožňujících uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků příslušného oboru.
Cílem oboru Chemie pro medicínské aplikace je vyprofilovat absolventa pro moderní a perspektivní směry chemického, farmaceutického, biomedicínského nebo biotechnologického průmyslu, výzkumu a vývoje. Obor má výrazný multidisciplinární charakter, proto zahrnuje vzdělávání posluchačů jak v základních chemických disciplínách, tak i v řadě biotechnologických, biologických a inženýrských předmětů. Komplexní charakter oboru klade důraz na široký interdisciplinární teoretický i praktický základ doplněný nezbytnou jazykovou přípravou, výchovu k týmové práci a současně podporuje schopnost samostatně a flexibilně řešit konkrétní problémy dynamicky se rozvíjejícího oboru.
V rámci oboru je výrazně podpořena projektová výuka a propojení s odbornou praxí. Studenti začínají řešit individuální projekty v podnicích nebo na FCH již ve druhém ročníku a kombinují je s odbornými stážemi a školeními v rámci odborné praxe. Tento koncept přispívá k užšímu propojení vzdělávací a aplikační sféry, ke zvýšení kvality a uplatnitelnosti absolventů.

Klíčové výsledky učení

Nový obor rozšiřuje standardní chemické vzdělávání o disciplíny požadované pro zvládnutí chemických základů potřebných pro zvládnutí vybraných medicínských aplikací. Ty představují pochopení struktury, metody analýzy a výrobu různých typů funkčních mikro- a nanosystémů na základě inspirací přírodními strukturami a procesy. Aplikace chemických základů v biomedicíně a biotechnologiích zahrnují následující základní oblasti: produkci, strukturu a funkci moderních medicínsky využitelných materiálů (včetně bioprodukce), řízení inženýrských a bioinženýrských procesů na mikro- a nanoúrovni a dále rozvoj metod k charakterizaci produktů a struktur (moderní instrumentální metody, mikroskopické techniky apod.). Pro zvládnutí chemické stránky těchto moderních technologií praxe požaduje doplnit standardní chemické vzdělání o biologicky a biotechnologicky zaměřené předměty a dále o základní strojní a regulační disciplíny.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v dalších dvou hlavních směrech – biologicko-biotechnologickém a technickém. V prvém směru má absolvent základní znalosti biologie, fyziologie a biochemie, dále v oblasti moderní biotechnologie, biomedicíny a molekulární biologie. V technickém směru má absolvent znalosti o bioinženýství, konstrukci strojů včetně měřící a regulační techniky. Absolvent získá dále základní přehled o nano(bio)technologiích a jejich uplatnění ve výrobě systémů pro různé typy medicínských aplikací (diagnostika, nosičové systémy, regenerativní medicína). Získá rovněž dobré laboratorní dovednosti v uvedeném oboru, důraz je přitom kladen na týmovou práci a spolupráci s praxí. Součástí jeho profilu je i jazyková příprava v odborné angličtině. Absolvent tak má interdisciplinární vzdělání v oblasti technické chemie zaměřené na moderní systémy a materiály pro aplikace v medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách.
Absolventem oboru je chemicko-technický bakalář vzdělaný i v biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech. Takto koncipované vzdělávání obsažené v logickém systému povinných a povinně volitelných předmětů dává absolventovi možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu, kde může zastávat funkce výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků a také pozice nižšího a středního managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také potravinářských výrob využívajících nosičové systémy. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium, a to buďto pokračováním v oboru medicínských materiálů a systémů, nanotechnologií a nanobiotechnologií a jejich aplikací nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších chemických oborech.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1zimníPovinnýklano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3zimníPovinnýklano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1zimníPovinnýano
BC_MAT1Matematika Ics7zimníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2zimníPovinnýzkano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1zimníPovinnýklano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2zimníPovinně volitelnýklAano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4letníPovinnýzá,zkano
BC_MAT2Matematika IIcs7letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5letníPovinnýzá,zkano
BC_OCH1Organická chemie Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3letníPovinnýklano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3letníPovinnýklano
BC_ZFFyziologie a buněčná biologiecs2letníPovinně volitelnýzkAano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2letníPovinně volitelnýklAano
BC_OBTObecná toxikologiecs2letníPovinně volitelnýzkAano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3zimníPovinnýklano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3zimníPovinnýklano
BC_FYZ2Fyzika IIcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BC_EMTMěřicí technikacs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_A4Angličtina pro chemiky IV L (B1+)cs4letníPovinnýzá,zkano
BC_BCH1Biochemie Ics4letníPovinnýzá,zkano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_LSP1Laboratorní projekt Ics2letníPovinnýklano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3letníPovinnýzá,zkano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3letníPovinnýklano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3letníPovinnýklano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3letníPovinně volitelnýkl1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_LSP2Laboratorní projekt IIcs4zimníPovinnýklano
BC_MABSMetody analýzy biologických systémůcs4zimníPovinnýzá,zkano
BC_MIBMikrobiologiecs4zimníPovinnýzkano
BC_BCH_PPraktikum z biochemiecs2zimníPovinnýano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2zimníPovinnýklano
BC_BIO1Bioinženýrství Ics4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BC_MOG1Molekulární genetika Ics4zimníPovinně volitelnýzk1ano
BC_MIB_PPraktikum z mikrobiologiecs2zimníPovinně volitelný1ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_BAPBakalářská prácecs12letníPovinnýano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_TBPTechnologie biopolymerůcs4letníPovinnýzkano
BC_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2letníPovinně volitelnýkl1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
A 4 BC_PCM1, BC_ZF, BC_PCM2, BC_OBT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš