Detail předmětu

Fyzika II

FCH-BC_FYZ2Ak. rok: 2021/2022

Mechanika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa, těžiště, zákony zachování (hybnosti, momentu hybnosti a mechanické energie). Složený pohyb, inerciální a neinerciální souřadné soustavy, speciální teorie relativity, zobecněné Newtonovy zákony mechaniky. Gravitační pole soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa v integrálním a diferenciálním tvaru. Elektrostatické pole soustavy bodových nábojů a nabitého tělesa v integrálním a diferenciálním tvaru. Elektrodynamické (magnetické) pole soustavy bodových nábojů a nabitého tělesa v integrálním a diferenciálním tvaru. Elektromagnetické pole – Maxwellovy rovnice v integrálním a diferenciálním tvaru (teorie střídavých elektrických proudů a obvodů). Mechanické a elektromagnetické kmity a vlny, harmonické a prostorově omezené vlny – fázová a grupová rychlost. Praktické využití zákonů geometrické a vlnové optiky. Interakce elektromagnetického vlnění s látkou. Kvantová fyzika – částicové vlastnosti elektromagnetických vln. Vlnové vlastnosti částic. Základy kvantové fyziky a dynamiky mikročástic.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají hlubší znalosti z mechaniky, teorie fyzikálních polí a vlnové a kvantové fyziky

Prerekvizity

Matematika - základy vektorové algebry, derivace, integrace, určitý a neurčitý integrál, řešení lineárních diferenciálních rovnic druhého řádu
Fyzika - základy mechaniky hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa, základy teorie fyzikálních polí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou je udělení zápočtu z předmětu Fyzika II je absolvování testů ve cvičeních (hodnocení: 25 - 50 bodů). Zkouška prověřuje znalosti definic, zákonů a zejména jejich aplikaci na příkladech. Zkouška je ústní. Studenti absolvují ústní zkoušku po získání zápočtu (hodnocení: 25 - 50 bodů).

Osnovy výuky

1. Kinematika a dynamika soustavy hmotných bodů a těles
2. Speciální a obecná teorie relativity
3. Gravitační pole soustavy hmotných bodů a těles
4. Elektrostatické pole soustavy hmotných bodů a těles
5. Elektrodynamické (magnetické) pole soustavy hmotných bodů a těles
6. Mechanické a elektromagnetické kmity a vlny
7. Zákony geometrické a vlnové optiky
8. Interakce elektromagnetického vlnění s látkou
9. Částicové vlastnosti elektromagnetických vln
10. Vlnové vlastnosti částic
11. Základy kvantové fyziky
12. Základy dynamiky mikročástic
13. Zpracování a hodnocení projektu

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoriemi a zákony klasické, kvantové a relativistické fyziky tak, aby je byli schopni aplikovat na jednoduché systémy a předpovědět jejich chování. Kromě toho je zde podán pohled na chování objektů mikrosvěta, makrosvěta a megasvěta. Úkolem předmětu je, aby si studenti uvědomili, že fyzika je teoretickým základem a východiskem inženýrských disciplin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a získání minimálně 50 % bodů z kontrolních prací v teoretickém cvičení (projektu). Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel stanovit náhradní podmínku udělení zápočtu.

Základní literatura

HALLIDAY, D. - RESNICK, R.: Fyzika , VUT v Brně, Brno 2005 (CS)

Doporučená literatura

KREMPASKÝ, J.: Fyzika, , 1978 (CS)
SCHAUER, F. a KREMPASKÝ, J : Fyzika II, , 1982 (CS)
ŠIKULA, J., LIŠKA M, VAŠINA, P.: Fyzika I, II, VUT v Brně, Brno 1991 (CS)
Zmeškal O., Novotný R.: Fyzika - sbírka příkladů; Mechanika, FCH VUT v Brně, Brno, 2007 (CS)
Zmeškal O., Novotný R., Handlíř R.: Fyzika - sbírka příkladů: Fyzikální pole, FCH VUT v Brně, Brno 2008 (CS)
Zmeškal O., Krčma F., Buchníček M., Fyzika - sbírka příkladů. Vlnová a kvantová fyzika FCH VUT v Brně, Brno 2007 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor BPCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning