studijní program

Chemie a chemické technologie

Fakulta: FCHZkratka: BKCP_CHCHTEAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0711A130001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.4.2018 - 26.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru chemie, rozšířené o technickou a aplikovanou chemii a připravit tak absolventy především pro navazující magisterské studium chemických, chemicko-technologických a příbuzných oborů. Studium poskytuje znalosti o principech chemického a fyzikálního chování hmoty, jejích konstituentů, o experimentálních metodách studia tohoto chování a praktickém uplatnění takovýchto poznatků. Studium zakládá schopnost analytického myšlení, kritického hodnocení experimentálních dat i literárních poznatků a vede k samostatné činnosti v chemické či chemicko-technologické laboratoři. Skladba studijního plánu je volena tak, aby umožnila i přímý nástup absolventa do chemické praxe, do výzkumných organizací, institucí nebo firemních oddělení zabývajících se vývojem a inovacemi.

Profil absolventa

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti chemie a technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, biochemie a chemického inženýrství. Dále si osvojí potřebné znalosti z matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Tento základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a zpracovatelských postupů a technologií v průmyslových odvětvích, jakož i vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a využitím chemických látek či přírodních i syntetických materiálů. Důraz je dále kladen na získání laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina). Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).
Absolvent je tak schopen řešit běžné problémy v oblasti chemie a chemické technologie, bezpečně pracovat v chemických a chemicko-technologických laboratořích, navrhovat experimenty, sbírat a hodnotit experimentální data, samostatně pracovat s odbornou chemickou literaturou v českém i anglickém jazyce a kriticky hodnotit publikované poznatky a tvořivě je využívat ve vlastní činnosti. Obhájil bakalářskou práci ve formě teoretického nebo experimentálního výzkumného projektu.
Šíře oboru dává absolventovi předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemii a příbuzné obory, ale může se uplatnit i ve výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru. Prakticky zaměřený absolvent se může uplatnit i přímo v průmyslové praxi tam, kde je vyžadováno analytické myšlení nebo přehled o chemii a jejím praktickém využití.

Charakteristika profesí

Šíře oboru dává absolventovi předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemii a příbuzné obory, ale může se uplatnit i ve výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru. Prakticky zaměřený absolvent se může uplatnit i přímo v průmyslové praxi tam, kde je vyžadováno analytické myšlení nebo přehled o chemii a jejím praktickém využití. Absolvent se může přímo uplatnit např. v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v bakalářském studiu je rozvržen do šesti semestrů, ve třech akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V bakalářském studijním programu Chemie a chemické technologie musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
166 kreditů v povinných (P) předmětech,
9 - 17 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVA) předmětů,
3 – 26 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. V 1. ročníku bakalářského studia je navíc stanoven minimální počet kreditů za 1. semestr. Pro pokračování ve studiu musí student za 1. semestr získat alespoň 11 kreditů.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci bakalářského studia je studentům nabídnuta výuka angličtiny v rozsahu 2 hodin týdně po dobu 4 semestrů. Angličtina je vyučována od letního semestru 1. ročníku bakalářského studia. Během 1. semestru každý student absolvuje elektronický rozřazovací test, který je studentům ve stanoveném období zpřístupněn v IS STUDIS, pokyny k vykonání testu jsou vždy s předstihem zveřejněny. Dle výsledku dosaženého v elektronickém rozřazovacím testu je studentům do 2. semestru zapsán předmět Angličtina I – III s příslušnou pokročilostí. Jedná se pouze o volitelné předměty nad rámec studia, které studenty připraví na povinnou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 (povinný předmět Angličtina IV). Studenti, kteří by chtěli své jazykové schopnosti dále rozvíjet, mají možnost absolvovat navíc předmět Angličtina C1 jako povinně volitelný předmět ze skupiny PVB.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat další volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 180 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po 1. semestru, respektive pro ukončení příslušného akademického roku.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1PovinnýklL - 13ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1PovinnýklL - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_OBTObecná toxikologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_OCH1Organická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_FYZ2Fyzika IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
BC_EMTMěřicí technikacs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ANC2Analytical Chemistry IIen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_BCH1Biochemie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BC_ODP_CHTOdborná praxe - CHTcs4Povinně volitelnýC1 - 78Bano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_CHIN1Chemical Engineering Ien6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BC_UBP_CHTÚvod do bakalářské práce - CHTcs4PovinnýklC1 - 26ano
BC_UMCHÚvod do materiálové chemiecs4PovinnýzkP - 26ano
BC_ZACHZáklady aplikované chemiecs4PovinnýzkP - 26ano
BC_CHBChemie barevcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39Aano
BC_SVMStruktura a vlastnosti makromolekulcs4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_JCHJaderná chemiecs3Povinně volitelnýklP - 26Bano
BC_TCVTechnologie chemických výrobcs3Povinně volitelnýzkP - 26Bano
BC_TP_CHTTýmový projekt - CHTcs2Povinně volitelnýS - 13Bano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAP_CHCHTEBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHChemie v praxics2PovinnýPX - 26ano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2PovinnýklL - 26ano
BC_UCHPMÚvod do chemie přírodních materiálůcs4PovinnýzkP - 26ano
BC_KCHChemie a technologie kosmetických výrobcs4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_CHPChemie a technologie polymerních materiálůcs4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BA_AACHAdvanced Analytical Chemistryen4Povinně volitelnýzkP - 26Bano
BC_BCHBytová chemiecs2Povinně volitelnýklP - 13Bano
BC_CHOChemie ovzduší Ics4Povinně volitelnýzkP - 26Bano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
A 9 kr - 17 kr BC_CHB (5 kr), BC_SVM (4 kr), BC_KCH (4 kr), BC_CHP (4 kr)
B 3 kr - 8 kr BC_FYZ2 (4 kr), BC_EMT (3 kr), BC_ODP_CHT (4 kr)