Detail předmětu

Praktikum z fyzikální chemie II

FCH-BC_FCH2_PAk. rok: 2023/2024

1. Úvod do praktik, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy.
Následuje 11 týdnů, v nichž student absolvuje v individuálním pořadí tyto úlohy:
2. Stanovení aktivační energie jodace acetonu. 3. Rozklad anhydridu kyseliny octové.
4. Studium kinetiky katalytické reakce.
5. Využití fotometrie ke studiu kinetiky chemických reakcí.
6. Příprava a určení charakteru emulzí.
7. Reologie gelových soustav.
8. Sedimentační analýza suspenzí.
9. Koagulace fázových koloidů.
10. Adsorpce roztoku na tuhém povrchu.
11. Vliv adsorpce na povrchové napětí kapalin.
12. Principy elektroforézy.
13. Závěrečný test + zápočty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

základní znalosti z obecné a anorganické chemie, chemické výpočty

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
100% účast v praktiku
absolvování všech úloh
klasifikace všech protokolů (alespoň stupeň E)
klasifikace laboratorního deníku (alespoň stupeň E)
úspěšné absolvování zápočtového testu (alespoň stupeň E)
celkové hodnocení alespoň stupněm E

O každé absolvované úloze je nutno vyhotovit protokol a odevzdat nejpozději do druhého následujícího cvičení.
Hodnocení je prováděno na základě protokolů, výsledných testů, průběžných diskusí se studenty během cvičení a laboratorního deníku.
- náhrada způsobených škod dle nařízení děkana
- úspěšné absolvování testů
- splnění podmínek zápočtu do stanovených termínů
O každé absolvované úloze je nutno vyhotovit protokol a odevzdat nejpozději do druhého následujícího cvičení.
Hodnocení je prováděné na základě protokolů, výsledných testů a průběžných diskusí se studenty během cvičení.
Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou omluvenou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou nebo v nahrazovacím týdnu na konci semestru.

Kombinované studium:
Studenti absolvují jednotlivé úlohy podle rozvrhu během semestru nebo při blokovém cvičení. Účast je povinná. Jednorázovou omluvenou neúčast je možno nahradit po domluvě s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými úlohami z kinetiky a koloidní chemie. Studenti by se měli naučit využívat teoretických znalostí z fyzikální chemie při řešení konkrétních problémů v laboratoři.
Výstupem studia jsou praktické dovednosti v základních experimentálních metodách chemické kinetiky a koloidní chemie a v hodnocení naměřených dat.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Pekař M., Klučáková M., Veselý M., Čeppan M.: Fyzikální chemie a fotochemie. Praktikum. FCH VUT v Brně, Brno, 2007. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do praktik, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy.
Následuje 12 týdnů, v nichž student absolvuje v individuálním pořadí tyto úlohy:
2. Stanovení aktivační energie jodace acetonu. 3. Rozklad anhydridu kyseliny octové.
4. Studium kinetiky katalytické reakce.
5. Využití fotometrie ke studiu kinetiky chemických reakcí.
6. Příprava a určení charakteru emulzí.
7. Reologie gelových soustav.
8. Sedimentační analýza suspenzí.
9. Koagulace fázových koloidů.
10. Adsorpce roztoku na tuhém povrchu.
11. Vliv adsorpce na povrchové napětí kapalin.
12. Principy elektroforézy.
13. Závěrečný test + zápočty.

eLearning