Detail předmětu

Obecná a anorganická chemie I

FCH-BC_ACH1Ak. rok: 2024/2025

Atom, prvek, nuklid, izotopy, relativní atomová hmotnost, atomové jádro, model atomu, Schrödingerova rovnice, elektronová vlnová funkce, vlastnosti atomů, periodický zákon, chemická vazba, teorie hybridizace, koordinační částice, koordinační vazba, obecné vlastnosti látek, typy a mechanismy chemických reakcí, reakční kinetika, chemická termodynamika, chemická rovnováha, srážení a součin rozpustnosti, zředěné roztoky, teorie kyselin a zásad.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Vstupní znalosti

Středoškolské znalosti z chemie, fyziky a matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Dílčí testy ze semináře a cvičení umožňují studentům získat zápočet přímo. Při výsledku minimálně 80,00 % a vyšším z části názvosloví a zároveň z části výpočty bude zápočet udělen automaticky.

Pokud student nedosáhl 80,00 % a více z dílčích testů, pak podmínkou pro udělení zápočtu z výpočtových cvičení a semináře je úspěšné absolvování zápočtových testů dosažením minimálně 50,00 % bodů za názvosloví a zároveň minimálně 50,00 % z části výpočtů.
Student má pro získání zápočtu maximálně jeden řádný a jeden opravný termín.

Pro udělení zkoušky je potřebné dosažení minimálně 50,00 % úspěšnosti v písemné části, a v ústní zkoušce prokázání patřičných znalostí v požadovaném rozsahu obecné chemie a schopnost tyto znalosti aplikovat při řešení jednoduchých chemických technických problémů.
Účast na cvičeních a seminářích je povinná a kontrolovaná dle článku 16 Studijního a zkušebního řádu VUT a Směrnice děkana č. 2 /2017 (Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické).
Absolvování dvou dílčích testů a účast na řádném termínu každého testu je povinná a kontrolovaná dle článku 16 Studijního a zkušebního řádu VUT a Směrnice děkana č. 2 /2017 (Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické).
Absolvování zápočtového testu je nutné, pokud student nedosáhne průměru 80,00 a více % z dílčích testů z názvosloví a z výpočtů (oboje se hodnotí zvlášť). K úspěšnému absolvování zápočtového testu je třeba více minimálně 50,00 % z části názvosloví a zároveň minimálně 50,00 % z části výpočtů.
Podmínky pro studenty kombinovaného studia budou upraveny dle časového plánu studia.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenta chemické fakulty se základními principy vzniku chemické vazby, energetiky chemických procesů, systematikou prvků a strukturou látek ve vztahu k jejich vlastnostem.
Student ovládá základní vztahy mezi strukturou na úrovni atomu nebo molekul a vlastnostmi látek, principy vzniku vazby a jejich stability, rychlost chemických reakcí a jejich energetiku, fázové a chemické rovnováhy ve vztahu k technologickému zaměření výuky na fakultě chemické.

Základní literatura

Klikorka J., Hájek B., Votinský J. : Obecná a anorganická chemie. SNTL, Praha 1989. (CS)
Kábelová B., Pilátová I., Černý M. : Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. FCH VUT v Brně, 2009. (CS)

Doporučená literatura

Petrucci R. H., Herring F. G., Madura J. D., Bisssonnette C.: General Chemistry: Principles and Modern Applications (10th) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Uvod
2. Hmota a teorie atomu
3. Chemické sloučeniny a chemické reakce
4. Elektrony v atomech a periodická tabulka prvků
5. Chemická vazba I
6. Chemická vazba II
7. Mezimolekulární síly v pevných látkách a kapalinách
8. Plyny
9. Roztoky - jejich vlastnosti a reakce v roztocích
10. Teorie kyselin a zásad a acidobazické rovnováhy
11. Chemická rovnováha a rozpustnost
12. Základy termochemie
13. Základy chemické kinetiky

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod Obecné principy názvosloví Názvy prvků a jejich skupin Vzorce sloučenin Názvy sloučenin, oxidy, hydroxidy 2. Binární sloučeniny vodíku Bezkyslíkaté kyseliny, sulfidy, halogenidy, kyanidy Názvy iontů a atomových skupin 3. Kyslíkaté kyseliny Funkční deriváty kyselin Názvy solí 4. Solváty, klathráty Iso- a heteropolyanionty Podvojné oxidy a hydroxidy Koordinační sloučeniny – úvod Vzorce a názvy ligandů 5. Vzorce a názvy koordinačních sloučenin Komplexy s  ligandy Názvosloví organokovových sloučenin 6. Vícejaderné komplexy s můstkovými ligandy, s vazbou kov-kov Izomerie koordinačních sloučenin Opakování 7. Zápočtový test

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní zákony používané při řešení chemických problémů, složení sloučenin 2. Chemické rovnice 3. Výpočty podle rovnic 4. Koncentrace roztoků 5. Vzájemné převody koncentrací 6. Směšování a ředění roztoků 7. Rozpustnost a krystalizace 8. Výpočty podle rovnic a titrace 9. Plynové zákony pro ideální plyn 10. Rovnovážné konstanty chemických reakcí 11. Iontové rovnováhy v roztocích, pH silných a slabých kyselin a zásad 12. Rovnováhy srážecích reakcí 13. Zápočtový test