Detail předmětu

Obecná toxikologie

FCH-BC_OBTAk. rok: 2024/2025

Vymezení základní toxikologické terminologie, historie, objasnění vztahu mezi dávkou a účinkem, mechanismu toxického účinku, faktory ovlivňující toxický účinek, charakteristika toxických účinků, základní principy. Interakce mezi toxickými látkami. Mechanismus průniku toxických látek do organismu. Toxokinetika (primární kontakt, absorpce, distribuce, transport, exkrece. Biotransformace toxických látek v organismu, faktory ovlivňující biotransformaci. Možnosti poškození organismů na úrovni buňky, tkání, organismu, druhů. Významné toxické účinky na organismus. Hodnocení toxicity. Stručný přehled toxikologických charakteristik prvků, anorganických, organických sloučenin a organokovových sloučenin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Základní znalosti z obecné chemie, anorganické a organické chemie, biologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška ve formě písemného testu spolu s ústní částí zkoušky v rozsahu přednášek a doporučené literatury.
Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Pro studenty kombinované formy jsou organizovány konzultace v rozsahu přednášek pro studenty denní formy studia.
Konzultace jsou poskytovány i studentům denního studia na vyžádání.
Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout a objasnit základní pojmy v toxikologii, objasnit mechanismy účinků škodlivin a toxických látek na různých úrovních, vysvětlit faktory ovlivňující toxické účinky. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s toxickými účinky vybraných zástupců anorganických a organických sloučenin a látek, současnými legislativními předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce.
Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech
1. Student bude schopen aplikace pojmů v toxikologii a v jiných chemických oborech (chemie životního prostředí, atd.).
2. Studenti získají znalosti mechanismů toxických účínků na organismy, budou znát jednotlivé typy toxických účinků.
3. Studenti pochopí vliv faktorů (vnějších a vnitřních) na toxicitu látek.
4. Studenti získají znalosti a poznatky toxického působení anorganických a organických látek na organismus.
5. Studenti se budou orientovat v současných legislativních předpisech a dokumentech vymezující zacházení s chemickými látkami.

Základní literatura

Prokeš, J., Úvod do toxikologie , skripta, Karlova Univerzita, Praha, 2005 (CS)
Tichý, M., Toxikologie pro chemiky, skripta, Karlova Univerzita, Praha, 1998 (CS)

Doporučená literatura

Matrka, M., Rusek, V., Průmyslová toxikologie, VŠCHT, Pardubice, 1994 (CS)
Paleček, J., Linhart, I., Horák, J., Toxikologie a bezpečnost práce v chemii, skripta, VŠCHT, Praha, 1999 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pojem toxikologie v širším kontextu technických a přírodních věd, vymezení základních pojmů, historie. Současné pojetí toxikologie, historie, rozdělení toxikologie, charakteristika oborů.
2. Definice pojmů. Toxická látka a toxicita , toxicologické indexy. Toxické účinky (charakteristika, vyjádření).
3. Expozice, dávka. Interakce mezi toxickými látkami. Faktory ovlivňující toxický účinek.
4. Interakce toxické látky na molekulární a buněčné úrovni.
5. Toxikokinetika, interakce toxické látky s organismem (primární kontakt, absorpce, distribuce a transport toxické látky v organismu, exkrece). Základní principy biotransformace.
6. Účinky toxických látek na orgánové úrovni (mechanismus, projevy účinku, příklady látek).
7. Látky s pozdním účinkem - mutagenní, karcinogenní a teratogenní látk.
8. Hodnocení toxicity (standardní testy, alternativní testy).
9., 10. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností prvků, anorganických sloučenin a organokovových sloučenin.
11., 12. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností organických sloučenin.
13. Přehled terapie otrav, antidota. Legislativní předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce. Seznámení s informačními systémy a zdroji v toxikologii.