Detail předmětu

Odborná praxe - CHM

FCH-BC_ODP_MAk. rok: 2024/2025

V rámci předmětu Odborná praxe je student povinen absolvovat stáž v rozsahu dvou týdnů v podniku nebo instituci v ČR nebo v zahraničí. Podnik si student volí sám podle toho jaké má zaměření studia. V rámci ústavu chemie materiálů se jedná o podniky, kde se vyrábí, zpracovávají nebo analyzují anorganické, polymerní či kompozitní materiály. Vybraný podnik je studentovi schválen vyučujícím a následně je dle dohodnutého časového plánu zahájena praxe. Konkrétní náplň praxe odpovídá činnosti v budoucím zaměstnání studenta a je rovněž odsouhlasena vyučujícím. Není nutnou podmínkou absolvovat praxi najednou (dva týdny) je možná i dlouhodobější varianta – 1 – 2 dny v týdnu, za 14-dní, apod., celkově však musí být splněn minimální počet dní strávených na praxi, který je 10 dní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Pro úspěšné absolvování předmětu Odborná praxe, by měl student zvládat dovednosti odpovídající jeho zaměření studia a věku. Jedná se zejména o následující dovednosti:

- Znalosti chemických výpočtů (roztoky, koncentrace, plyny)
- Znalosti základních matematických operací (matematika SŠ)
- Základní orientace v laboratoři, bezpečnost práce, první pomoci
- Povědomí o nebezpečnosti běžně používaných chemických látek (kyseliny, zásady, jedy)
- Povědomí o existenci R/S vět, CAS číslech, o klasifikaci chemických látek, apod.
- Jazyková znalost, pokud je praxe vykonávána v zahraničí
- Základní komunikativní schopnosti
- Schopnost reagovat na nově vzniklé podněty a situace

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět Odborné praxe je po absolvování hodnocen udělením neklasifikovaného zápočtu. Zápočet je udělován na základě úspěšně splněných níže uvedených požadavků:

- Sjednání a absolvování praxe v požadovaném časovém rozsahu
- Předání zprávy o odborné praxi v rozsahu 4-6 stran A4
- Předání potvrzení o absolvování praxe
- Pohovor s vyučujícím o průběhu praxe a získaných poznatcích

Pro úspěšné absolvování předmětu Odborná praxe by si student praxi sám zařídit, v případě, že to z nějakého důvodu nezvládne, pomůže mu s vhodným umístěním na praxi vyučující. Po absolvování praxe v požadovaném rozsahu 10 dní po 8,5 hodinách na praxi, odevzdá student vyučujícímu potvrzení o vykonané praxi a protokol o náplni praxe v rozsahu 4-6 stran A4. Vše je zakončeno zápočtovým pohovorem s vyučujícím o praxi a získaných dovednostech. Na základě všech splněných výše uvedených bodů je studentovi udělen zápočet.

Učební cíle

Cílem předmětu Odborná praxe je seznámit studenty s reálným pracovním procesem, v reálném prostředí, pro který jsou připravováni v rámci svého studia. Studenti mají v tomto předmětu možnost krátkodobé stáže v podniku, kde se seznámí s výrobou, zpracováním či analýzou materiálů. Studenti absolvují své odborné praxe v takových podnicích či institucích, které svým výrobním programem, zaměřením odpovídají odbornému zaměření studenta a to i s ohledem na budoucí závěrečnou absolventskou práci. Celkově je hlavním cílem předmětu poskytnout studentům reálný pohled na zaměstnání, pro která jsou připravováni.
Po absolvování předmětu odborná praxe by měl student výrazně posílit v následujících disciplínách

- Komunikace s kolegy v pracovním kolektivu
- Schopnosti teamového řešení vzniklých neočekávaných situací na pracovišti
- Manuální dovednosti z provozních laboratoří, při rychlých provozních analýzách apod.
- Schopnost navrhovat řešení např. analýz pro danou výrobu, kontroly apod.
- Zdokonalení prezentačních schopností, nejen na PC ale také pouze pomocí papíru, či pouze verbálně
- Získání představy o reálných provozních a výrobních podmínkách
- Získání povědomí o sociální a platové situaci zaměstnanců v reálném procesu
- Rozvoj schopnosti řešit úkoly samostatně

Základní literatura

Literatura bude doporučena na zákldě komkrétních praxí individuálně. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_MPMU bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Odborná praxe probíhá dle následující osnovy:
- Výběr vhodné instituce, podniku pro praxi
- Dohoda s podnikem o náplni, formě a časovém plánu praxe
- Podpis smlouvy o praxi mezi FCH VUT a podnikem, institucí
- Absolvování praxe, potvrzení o absolvování praxe (formulář FCH VUT)
- Tvorba protokolu o náplni praxe v rozsahu 4-6 stran A4
- Předání potvrzení o absolvování praxe a protokolu o náplni praxe
- Zápočtový pohovor s vyučujícím o náplni praxe, prováděných činnostech a získaných dovednostech v průběhu praxe
- Udělení zápočtu