Detail předmětu

Obecná a anorganická chemie II

FCH-BC_ACH2Ak. rok: 2024/2025

Úvod do systematické anorganické chemie, Chemická periodicita. Obecná charakteristika kovů, polokovů a nekovů. Vodík a jeho izotopy, hydridy. Vzácné plyny a jejich sloučeniny. Halogeny. Kyslík, ozon. Síra a podskupina selenu. Dusík a fosfor. Uhlík, fullereny. Křemík, silany a  siloxany, křemičitany a hlinitokřemičitany. Bor, boridy, borany. Sloučeniny organokovové a komplexní. Alkalické kovy. Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin. Hliník a podskupina galia. Podskupina germania a arsenu. Přechodné kovy. Skupina skandia, lanthanoidy a aktinoidy. Skupina titanu, vanadu, chromu a manganu. Triáda železa. Lehké a těžké platinové kovy. Skupina mědi a zinku. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou nutné znalosti obsahu předmětu Obecná a anorganická chemie I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání zápočtu je podmínkou docházka na semináře a úspěšné absolvování zápočtového testu (50 % a více bodů). Pokud student není úspěšný v řádném termínu, má možnost jednoho opravného termínu.
Studenti KS píší zápočtový test v poslední hodině výuky, opravný termín je spolu se studenty PS.
Student se může přihlásit ke zkoušce pouze po získání zápočtu.
Zkouška je kombinovaná (písemná část + ústní část). Ústní část následuje pouze po úspěšném absolvování písemné části (minimálně E).
Studenti KS mají společné termíny zkoušky se studenty PS.

Účast na seminářích je kontrolovaná (ve skupině dané rozvrhem), na konci semestru se píše zápočtový test (řádný termín a jeden opravný termín). Studenti KS mají řádný termín v posledním termínu výuky, opravný termín se shoduje s opravným termínem studentů PS.
Neúčast je třeba co nejdříve omluvit e-mailem (vyučujícímu) a následně doložit potvrzením. V odůvodněných případech je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině.

Účast na přednáškách je doporučená.

Učební cíle

Seznámit studenty se systematickou anorganickou chemií.
Podat přehled o prvcích a anorganických sloučeninách, jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, výskytu, přípravě (výrobě) a použití.
Základní poznatky současné anorganické chemie.
Obecný přehled a vlastnosti prvků periodické tabulky a jejich sloučenin.

Doporučená literatura

N.N. Greenwood a A. Earnshaw : Chemie prvků I, II, Informatorium, Praha 1993, ISBN 80-85427-38-9 (CS)
C. E. Housecroft a A. G. Sharpe: Anorganická chemie, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-872-6 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Periodická tabulka prvků - obecné principy a rekapitulace základních znalostí

2. Vodík a základy elektrochemie 

3. Alkalické kovy 

4. Prvky 2. skupiny

5. Prvky 13. skupiny

6. Uhlík

7. Prvky 14. skupiny - křemík, germanium, cín, olovo

8. Dusík

9. Prvky 15. skupiny - fosfor, arsen, antimon, bismut

10. Prvky 16. skupiny

11. Halogeny a vzácné plyny

12. Lanthanoidy, Aktinoidy, Přechodné kovy - 1. část

13. Přechodné kovy - 2. část

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné trendy v periodické soustavě prvků
2. ESV a VSEPR sloučenin vodíku
3. ESV a VSEPR sloučenin alkalických kovů a kovů 2. skupiny
4. ESV a VSEPR sloučenin prvků 13. skupiny
5. ESV a VSEPR sloučenin uhlíku
6. ESV a VSEPR sloučenin prvků 14. skupiny
7. ESV a VSEPR sloučenin dusíku
8. ESV a VSEPR sloučenin prvků 15. skupiny
9. ESV a VSEPR sloučenin prvků 16. skupiny
10. ESV a VSEPR sloučenin halogenů
11. ESV a VSEPR sloučenin vzácných plynů
12. ESV a VSEPR sloučenin přechodných kovů - 1. část
13. ESV a VSEPR sloučenin přechodných kovů - 2. část