Detail předmětu

Praktikum z fyziky I

FCH-BC_FYZ1_PAk. rok: 2024/2025

V kurzu se posluchači seznámí se základními fyzikálními metodami a experimenty, které studenti samostatně provedou a vyhodnotí. Témata jednotlivých úloh jsou odvozena z problematiky prezentované na přednáškách a cvičeních předmětu Fyzika I. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na provázanost experimentálních zkušeností s teoretickým základem kurzu. Speciální důraz je kladen na zpracování a kritické zhodnocení výsledků měření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti fyziky a metod pro zpracování anaylýzui a vyhodnocení experimentálních dat.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V průběhu kurzu studenti samostaně řeší zadané experimentální úlohy. Nezbytná je důkladná příprava před hodinou zahrnující jak daný teoretický aparát, tak i experimentální metodiku. V průběhu vlastního laboratorního cvičení studenti zaznamenávají postup a experimentální výsledky do záznamu o měření, který si nechají verifikovat vyučujícím. V závěrečné fázi cvičení studenti zpracují a vyhodnotí naměřené údaje dle požadavků uvedených v návodech. Důraz je kladen rovněž na kritické zhodnocení dosažených výsledjků včetně stanovení nejistoty měření. Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny úlohy a vypracovat písemné referáty o měření v požadovaném rozsahu a formě.
Výuka probíhá pouze prezenční formou. Docházka je povinná a připravenost na samostatnou práci na úloze je kontrolovaná vyučujícím. Pro studenty kombinované formy studia je výuka zajištěna na konci semestru v rámci blokového soustředění. Výuka je podporována elearningovým kurzem v rámci kterého jsou studentům k dispozici multimediálními učební pomůcky zahrnující videoprezentace jednotlivých úloh, animované návody k vybranáým přístrojům, animované návody k používaní měřících programů a další.

Učební cíle

Cílem je rozšířit praktické dovednosti a teoretické znalosti nezbytné pro studium technických oborů. Studenti jsou vedeni k pečlivé analýze a kritickému zhodnocení experimentálních dat včetně stanovení nejistoy výsledků měření a na základě jejich statistické a nebo grafické anaylýzy.
Studenti si rozšíří znalosti z fyziky, naučí se plánovat a realizovat experimenty, měřit a vyhodnocovat měření. Na vybraných fyzikálních experimentech se studenti prakticky seznámí se základními fyzikálními zákony, metodami měření a vyhodnocení experimentálních dat. Studenti budou moci lépe porozumět fyzice a fyzikálním metodám. Studenti se naučí pracovat samostatně, vést záznamy o měření a zpracovávat experimentální data s důrazem na kritické vyhodnocení experimentu. Rozšíří si své znalosti s použitím výpočetní techniky při řízení experimentu a vyhodnocování experimentálních dat a zpracovávání výstižných profesionálních protokolů o měření.

Základní literatura

Ota Salyk, Martin Weiter: Fyzika laboratorní cvičení, FCH VUT v Brně, 2003

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzické kyvadlo
2. Moment setrvačnosti a modul pružnosti v torzi
3. Stanovení modulu pružnosti v tahu, Teplotní roztažnost pevných těles
4. Měření teploty
5. Elektrický odpor vodiče
6. Zdroj elektromotorického napětí, Elektrický výkon
7. Studium periodického pohybu tělesa na pružině
8. Měření RLC obvodu
9. Akustické stojaté vlnění v rezonátorech
10. Index lomu vybraných průhledných látek
11. Studium rentgenového záření
12. Měření účinnosti přeměny (konverze) fotovoltaického článku