Detail předmětu

Praktikum z analytické chemie II

FCH-BC_ANC2_PAk. rok: 2021/2022

Praktická výuka vybraných základních instrumentálních analytických metod: potenciometrie, automatická titrace, spektrofotometrie, fluorimetrie, emisní plamenová fotometrie, tenkovrstvá chromatografie, kapalinová chromatografie, voltametrie, elektrogravimetrie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Budou prakticky seznámeni s vybranými analytickými metodami.
2. Budou schopni prakticky aplikovat jednotlivé postupy stanovení.
3. Procvičí si přesnou práci v analytické laboratoři, přípravu standardních roztoků a správné zásady práce se vzorkem.
4. Studenti budou zvládat všechny potřebné výpočty a budou ovládat vyhodnocení analytických výsledků získaných jednotlivými analýzami.

Prerekvizity

Praktikum z analytické chemie I. Praktická znalost základních laboratorních dovedností: navažování, pipetování, příprava odměrných roztoků, titrování.
Znalost základních výpočtů používaných v analytické chemii, vyhodnocování metodou kalibrační křivky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet
Podmínka udělení:
- absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě
- úspěšné absolvování zápočtového testu
Výsledné hodnocení praktika vychází z průměru známek za jednotlivé úlohy.
Hodnocení výsledků analýz:
chyba do
1,5% A
3% B
5% C
7% D
9% E
chyba nad 9% F
Celková klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F

Osnovy výuky

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři
2. Srážecí titrace (Argentometrie)
3. Automatická titrace (alkalimetrie)
4. Titrace v bezvodém prostředí
5. Spektrofotometrie
6. Vícesložková analýza
7. Fluorimetrie
8. Emisní plamenová spektrometrie
9. Voltametrie a elektrogravimetrie
10. Extrakční spektrofotometrie
11. Kapalinová chromatografie
12. Tenkovrstvá chromatografie

Učební cíle

Cílem Praktika z analytické chemie II je naučit studenty základům a použití vybraných instrumentálních analytických metod, jako je potenciometrie, automatická titrace, spektrofotometrie, fluorimetrie, emisní plamenová spektrometrie, tenkovrstvá chromatografie, kapalinová chromatografie, voltametrie a elektrogravimetrie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vstupní e-learningové testy ke kontrole připravenosti studentů.
Práce v analytické laboratoři.
Hodnocení výsledků analýz.
Zpracování protokolů k daným úlohám.
Zápočtový test na závěr kurzu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Šimek Z., Komendová R., Mašek I., Voznica P. : Kvantitativní analýza. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný