Detail předmětu

Systémy jakosti a ISO normy

FCH-BC_ISOAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je seznámení studentů se základními principy systémů jakosti a aplikací ISO norem. Systém jakosti je zpracován v souladu s evropskou normou ISO/TC 176 „Management jakosti a zabezpečování jakosti“. Systém jakosti má dvě vzájemně související hlediska, tj. potřeby a očekávání zákazníka a potřeby a zájmy organizace. Systém jakosti zahrnuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro uplatnění managementu jakosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí studentů se projeví zejména v následujících oblastech:
1. Studenti budou seznámeni se systémy jakosti založenými na ISO normách řady 9000, 14 000 a 16 000. Tyto poznatky budou schopni tvůrčím způsobem aplikovat v kontrole a řízení kvality v podnicích a laboratořích pracujících podle těchto norem.
2. Studenti budou umět zpracovat základní dokumenty systému jakosti, tj. Politiku jakosti, Cíl a plán jakosti, Příručku jakosti a Standardní operační postup.
3. Studenti budou ovládat postupy a způsoby posuzování shody a řešení neshod.
4. Studenti budou ovládat způsob práce interního a externího auditora a chápat nezbytnost těchto funkcí v rámci systému jakosti.
Získání dostatečných znalostí pro zavádění systémů jakosti v analytických laboratořích a pro využití ISO norem v oblasti jakosti i v oblasti stanovení vybraných analytů.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 1 vyučovací hodina týdně, Cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je zpracování seminární práce a její úspěšná obhajoba.

Osnovy výuky

Blok 1:
Obecné aspekty pojetí jakosti výrobků a služeb; znaky jakosti, procesní přístupy, zákazník, odpovědnost za výrobek, certifikace výrobků; zákony ČR a EU ve vztahu k systémům jakosti, procesy mezinárodní standardizace.
Blok 2:
Politika jakosti a systém jakosti v chemických laboratořích, prvky systému jakosti ve zkušebních laboratořích, požadavky na technickou způsobilost; akreditace ve zkušebních laboratořích, kritéria posuzování a pravidla s tím související.
Blok 3:
Metody řízení jakosti v laboratoři: výtěžnost, slepé pokusy, opakovatelnost a regulační diagramy; dokumentace a validace metod, pracovní charakteristiky, SST; návaznost měření, kalibrační postupy, referenční materiály, vyjadřování nejistot.
Blok 4:
Dokumetace systému jakosti na jednotlivých úrovních: Příručka jakosti, Standarní operační postup. Plán jakosti, Politika jakosti. Interní a externí audit. Řízení neshodného výrobku a služby.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů se systémy jakosti s platnými ISO normami. Důraz je kladen především na aplikace ISO norem do oblasti služeb, tj. zejména na jejich aplikace v chemické laboratoři a do oblasti životního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování seminární práce na zadané téma z oblasti systémů jakosti.
Presentace a obhajoba vypracované práce - příručky jakosti.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning