Detail předmětu

Praktikum z anorganické chemie I

FCH-BC_ACH1_PAk. rok: 2021/2022

Laboratorní řád a bezpečnost práce v chemické laboratoři, základní laboratorní práce - vážení, měření objemů kapalin, filtrace, zahřívání, žíhání, chlazení, sušení, destilace, titrace, krystalizace, dekantace, sublimace, extrakce, stanovení fyzikálních veličin - index lomu, bod tání, hustota, pH. Jednoduché úlohy - frakční krystalizace, příprava roztoků o přesné koncentraci, destilace kyseliny chlorovodíkové, dělení směsi srážením, příprava plynů v laboratoři - stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Získání zručnosti a praktických zkušeností se základními úkony používanými v chemické laboratoři.

Prerekvizity

K zahájení studia předmětu jsou nutné znalosti a dovednosti, které studenti získali úspěšným absolvováním předmětů Základy laboratorní techniky.
Dále jsou nutné výpočtové dovednosti, které studenti získali absolvováním cvičení z Obecné a anorganické chemie I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.
Praktická cvičení pro studenty KS probíhají v sobotu, vše potřebné je uvedeno na e-learningovém portálu.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet
Podmínka udělení:
- absolvování všech úloh praktika,
- odevzdání všech protokolů v požadované kvalitě, protokol s konečným hodnocením F (možnost jedné opravy) se počítá jako nesplněný,
- úspěšné absolvování závěrečného testu.
Výsledné hodnocení praktika vychází z hodnocení 1-5 při splnění předchozích podmínek:
1. laboratorní deník (5 %)
2. protokoly z jednotlivých úloh (20 %)
3. průběžné testy (10%)
4. laboratorní zručnost (30 %)
5. závěrečný test (35 %) - hodnocení testu: výborně (100%-90%), velmi dobře (89%-80%), dobře (79%-70%), uspokojivě (69%-60%), dostatečně (59%-50%) nevyhovující-méně než 50%

Osnovy výuky

1. Zahájení výuky, podmínky klasifikovaného zápočtu. Laboratorní řád a bezpečnost práce v chemické laboratoři. Záznamy o laboratorní práci (pracovní sešity, protokoly). Vybavení laboratoře.
2. Měření objemu kapalin. Objemová kontrakce. Filtrace za normálního tlaku. Vážení (předvážky). Test - laboratorní pomůcky.
3. Zahřívání (kahany, aparatura). Měření teploty. Chlazení.
4. Nasycený roztok, křivka rozpustnosti. Rušená krystalizace. Filtrace za sníženého tlaku (nuč s fritou). Sušení (infralampa, sušárny).
5. Dekantace. Filtrace za sníženého tlaku (Büchnerova nálevka). Žíhání. Stanovení bodu tání.
6. Sublimace. Příprava plynů v laboratoři - stanovení relativní molární hmotnosti oxidu uhličitého. Sušení (stlačený vzduch).
7. Extrakce – kontinuální (Soxhlet), jednorázová (dělicí nálevka). Stanovení indexu lomu. Stanovení hustoty pyknometricky, hustoměrem. Vážení (analytické váhy).
8. Příprava roztoků. Vážení (analytické váhy). Stanovení přesné koncentrace – alkalimetrie (přímá byreta). Stanovení pH.
9. Destilace kyseliny chlorovodíkové (koncentrace azeotropní směsi). Automatická byreta.
10. Frakční krystalizace směsi (oxid chromitý, borax, chlorid sodný). Filtrace (nálevka pro filtraci za horka).
11. Dělení směsi srážením.
12. Náhrady.
13. Závěrečný test.

Učební cíle

Cílem kursu je získání praktických znalostí a laboratorní zdatnosti začínajících vysokoškoláků - chemiků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná (ve skupině dané rozvrhem). V odůvodněných případech (např. z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině, příp. v náhradním termínu.
Neúčast je třeba co nejdříve omluvit e-mailem (vyučujícímu) a následně doložit potvrzením.
Na konci semestru je třeba absolvovat ve vypsaném termínu závěrečný test.

Základní literatura

B.Kábelová a kol.: Laboratorní technika II, Vutium, Brno 1999, ISBN 80-214-1450-2 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný