Detail předmětu

Hydrobiologie

FCH-BC_HYBAk. rok: 2023/2024

Fyzikální podmínky vodních ekosystémů, chemické vlastnosti vodních ekosystémů, biologie vodních ekosystémů, ovlivnění biologických procesů ve vodách antropogenními aktivitami, indikátory vlastností vody, biologické testy, toxicita a trofie, biologické metody čištění vod, vodárenská hydrobiologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Znalosti předmětu hydrochemie, chemie životního prostředí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení znalostí probíhá formou ústní zkoušky z uvedených témat v osnově předmětu.
Nebrobíhá žádná kontrolovaná výuka, přednášky jsou nepovinné.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní rozsah znalostí z oboru hydrobiologie a limnologie, který jim umožní jednak dobrou odbornou komunikaci s navazujícími vědními obory v oblasti vodního hospodářství (ochrana životního prostředí,krajinné inženýrství atp.) a také jim poskytne dostatečnou oporu pro technologické obory, které pracují s procesy založenými na bioinženýrství (biologické čištění odpadních vod, biologické metody úpravy vod).


Schopnost využít informací z oboru hydrobiologie při řešení technických úkolů v rámci chemie a technologie ochrany životního prostředí. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen tvůrčím způsoběm řešit složité technologické úkoly, kdy se prolínají procesy chemické, biologické a fyzikální. Bude také seznámen s významem biologických procesů jak ve vodním hospodářství, tak v souvisejících oborech ochrany a tvorby životního prostředí. Bude umět posoudit řešené úkoly s dostatečným interdisciplinárním přístupem, bude schopen vybrat optimální řešení různých problémů a dokáže i pochopit a rozvíjet možnosti využití biologických metod.

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:

1. Studenti budou schopni aplikace poznatků v souvisejících oborech, jako jsou technologie úpravy vody a čištění odpadních vod;
2. Studenti získají znalosti životních pochodech v přírodních vodách a také získají základní biotechnologické poznatky, které souvisí s úpravou a čištěním vod;
3. Studenti získají znalosti a poznatky která jsou nezbytné pro porozumění základním biologickým procesům, které v přírodních vodách probíhají (primární produkce, eutrofizace, stratifikace kvality vody v nádržích, sukcese, potravní preference, saprobiologie, biomanipulace atp.);
4. Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi;
5. Studenti se budou orientovat v problematice vzájemného působení různých složek vodního prostředí.

Základní literatura

Ambrožová J.: Základy aplikované hydrobiologie, 1.vydání, ČVUT, Praha 2003. (CS)
Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P.: Technická mikrobiologie a hydrobiologie, 1. vydání, VŠCHT, Praha, 2017 (CS)
Říhová Ambrožová J.: Mikrobiologie v technologii vod, VŠCHT, Praha 2008 (CS)
Sládečková A, Sládeček V.: Hydrobiologie, 1.vydání, ČVUT, Praha 1997. (CS)
Wetzel R. G.: Limnology. Lake and river ecosystems, Academic Press, London, 3.vydání, 1983. (CS)
Lampert W., Sommer U.: LImnoecology (the ecology of lakes and streams), Oxford University Press, New York, 1997. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice hydrobiologie, styčné vědní obory, stručná historie.
2. Koloběh vody, typologie vodních ekosystémů, stratifikace vodních nádrží.
3. Fyzikální vlastnosti vodních ekosystémů.
4. Chemické vlastnosti vodních ekosystémů.
5. Biotop a biocenóza stojatých vod.
6. Biologická produktivita, produkce vody, metody měření produkce.
7. Acidifikace, eutrofizace, vodní květ, cyanotoxiny.
8. Biotop a biocenóza tekoucích vod.
9. Biologie podzemních vod.
10. Vodárenská biologie.
11. Pitná voda, její biologické a mikrobiologické vyšetření, hygiena pitné vody.
12. Biologie odpadních vod, biologie užitkových vod.
13. Saprobita, saprobní společenstva, saprobní index, valence, sukcese.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.