Detail předmětu

Basics of Laboratory Technique

FCH-BA_ZLTAk. rok: 2023/2024

Teoretické základy laboratorní techniky nezbytně nutné ke zvládnutí praktické laboratorní výuky v laboratorních cvičeních Praktikum z anorganické chemie I a Praktikum z anorganické chemie II.
Laboratorní řád, bezpečnost práce, zásady první pomoci a nakládání s chemickými odpady. Laboratorní vybavení, základní laboratorní operace, např. práce se sklem, vážení, měření objemů kapalin a plynů, zahřívání a chlazení, žíhání, rozpouštění a ředění, separace složek nehomogenních směsí (např. dekantace, filtrace), oddělování složek homogenních směsí (např. krystalizace, destilace), další separační a čisticí techniky (např. sušení, extrakce, sublimace, rekrystalizace), měření fyzikálních veličin (bod tání, index lomu, hustota, pH).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

1

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Nejsou. Jedná se o naprosto základní teoretický předmět sloužící k nutnému vyrovnání rozdílných znalostí studentů nastupujících ze středních škol tak, aby v dalším semestru mohli všichni studenti začít bez překážek a větších rozdílů pracovat v laboratorním praktiku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu,tj. získání 50 a více % z maxima dosažitelných bodů. Student má k dosažení nadpolovičního a vyššího počtu bodů tři nezávislé pokusy, všechny otázky mají stejnou obtížnost a jsou proto hodnoceny stejným počtem bodů.
Je třeba absolvovat všechna cvičení. V odůvodněných případech (z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině.
Studenti na konci semestru vypracují závěrečný test v elearningu.

Učební cíle

Cílem a smyslem předmětu je příprava studentů na práci v laboratoři. Teoreticky jsou studenti seznámeni se základním laboratorním vybavením a základními laboratorními technikami.
Student získá základní přehled o běžně využívaných laboratorních technikách a základním laboratorním vybavení. Uvědomí si nezbytnost a užitečnost znalostí získaných v dalších předmětech pro práci v laboratoři (především chemické výpočty) a důležitost dodržování bezpečnostních předpisů a laboratorního řádu.

Základní literatura

Synthesis and technique in inorganic chemistry: a laboratory manual. 3rd ed. Sausalito, Calif.: University Science Books, 1998. xiii, 272. ISBN 0-935702-48-2. GIROLAMI, Gregory S., Thomas B. RAUCHFUSS a Robert J. ANGELICI (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Laboratory safety, first aid and disposal of chemical wastes. Color marking of gas cylinders.
2. Basic laboratory equipment (lab equipment, glass, porcelain).
3. Working with glass. Working with scales. Volume measuring of liquids and gases. Approximate measuring volumes of liquids. Working with dispenser and automatic pipette. Principles of work with a standard glass (graduated cylinders, volumetric flasks, pipettes, burettes). Working with automatic burette.
4. Heating and cooling. Direct heating, gas and alcohol burners. Electric heat source. Indirect heating (liquid, steam, air and other bath). Annealing. Cooling (coolant, cooling media).
5. Separation of components of heterogeneous mixtures (decantation, filtration).The methods of filtration. Separation of the components of homogenous mixtures (crystallization, distillation). Types of crystallization. Distillation (simple distillation, fractional distillation, rectification, steam distillation, distillation under reduced pressure).
6. Further separation and purification techniques (drying, extraction, sublimation and recrystallization). Measurement of physical quantities (melting point, refractive index, density, pH).

eLearning