Detail předmětu

Praktikum z anorganické chemie I

FCH-BC_ACH1_PAk. rok: 2024/2025

Laboratorní řád a bezpečnost práce v chemické laboratoři, základní laboratorní práce - vážení, měření objemů kapalin, filtrace, zahřívání, žíhání, chlazení, sušení, destilace, titrace, krystalizace, dekantace, sublimace, extrakce, stanovení fyzikálních veličin - index lomu, bod tání, hustota, pH. Jednoduché úlohy - frakční krystalizace, příprava roztoků o přesné koncentraci, destilace kyseliny chlorovodíkové, dělení směsi srážením, příprava plynů v laboratoři - stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

K zahájení studia předmětu jsou nutné znalosti a dovednosti, které studenti získali úspěšným absolvováním předmětů Základy laboratorní techniky a Úvod do studia chemie.
Dále jsou nutné výpočtové dovednosti, které studenti získali absolvováním cvičení z Obecné a anorganické chemie I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet.
Podmínka udělení:
- absolvování všech úloh praktika,
- odevzdání všech protokolů v požadované kvalitě, protokol s konečným hodnocením F (možnost jedné opravy) se počítá jako nesplněný,
- úspěšné absolvování závěrečného testu.
Výsledné hodnocení praktika vychází z hodnocení 1-5 při splnění předchozích podmínek:
1. laboratorní deník  (5 %)
2. protokoly z jednotlivých úloh (20 %)
3. průběžné testy (10 %)
4. laboratorní zručnost (30 %)
5. závěrečný test (35 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Hodnocení testu: výborně (100 % - 90 %), velmi dobře (89 % - 80 %), dobře (79 % - 70 %), uspokojivě (69 % - 60 %), dostatečně (59 % - 50 %) nevyhovující-méně než 50 %.
Účast je povinná (ve skupině dané rozvrhem). V odůvodněných případech (např. z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině, příp. v náhradním termínu.
Neúčast je třeba co nejdříve omluvit e-mailem (vyučujícímu) a následně doložit potvrzením.

Učební cíle

Cílem kursu je získání praktických znalostí a laboratorní zdatnosti začínajících vysokoškoláků - chemiků.
Získání zručnosti a praktických zkušeností se základními úkony používanými v chemické laboratoři.

Základní literatura

B.Kábelová a kol.: Laboratorní technika II, Vutium, Brno 1999, ISBN 80-214-1450-2 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zahájení výuky, podmínky klasifikovaného zápočtu. Laboratorní řád a bezpečnost práce v chemické laboratoři. Záznamy o laboratorní práci (pracovní sešity, protokoly). Vybavení laboratoře.
2. Měření objemu kapalin. Objemová kontrakce. Filtrace za normálního tlaku. Vážení (předvážky). Test - laboratorní pomůcky.
3. Zahřívání (kahany, aparatura). Měření teploty. Chlazení.
4. Nasycený roztok, křivka rozpustnosti. Rušená krystalizace. Filtrace za sníženého tlaku (nuč s fritou). Sušení (infralampa, sušárny).
5. Dekantace. Filtrace za sníženého tlaku (Büchnerova nálevka). Žíhání. Stanovení bodu tání.
6. Sublimace. Příprava plynů v laboratoři - stanovení relativní molární hmotnosti oxidu uhličitého. Sušení (stlačený vzduch).
7. Extrakce – kontinuální (Soxhlet), jednorázová (dělicí nálevka). Stanovení indexu lomu. Stanovení hustoty pyknometricky, hustoměrem. Vážení (analytické váhy).
8. Příprava roztoků. Vážení (analytické váhy). Stanovení přesné koncentrace – alkalimetrie (přímá byreta). Stanovení pH.
9. Destilace kyseliny chlorovodíkové (koncentrace azeotropní směsi). Automatická byreta.
10. Frakční krystalizace směsi (oxid chromitý, borax, chlorid sodný). Filtrace (nálevka pro filtraci za horka).
11. Dělení směsi srážením.
12. Náhrady.
13. Závěrečný test.