Detail předmětu

Chemická informatika I

FCH-BC_CHI1Ak. rok: 2021/2022

Předmět si klade za cíl poskytnout studentům pokročilé vědomosti a dovednosti v oboru Chemická informatika, nezbytné pro další studium chemických disciplín. Úvodní část kurzu seznamuje posluchače se stěžejními pojmy a základy tohoto oboru. Předmět je dále zaměřen na pokročilou uživatelskou práci s výpočetní technikou, přípravu a zpracování odborných dokumentů (protokoly, referáty, semestrální a bakalářské práce), velká pozornost je věnována rovněž metodám zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Ve všech oblastech je zvláštní důraz kladen zejména na praktické použití těchto znalostí v chemické praxi. Náplní předmětu není seznámení se konkrétními softwarovými produkty jako je MS Office, ale získání praktických znalostí využitelných bez ohledu na použitý software a operační systém.
Součástí předmětu je rovněž elearningový kurz seznamující posluchače s metodami práce s chemickými informačními zdroji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí studentů se projeví zejména v následujících oblastech:

1.) Absolventi předmětu budou ovládat na pokročilé úrovni práci s informačními technologiemi a informačními zdroji. Budou ovládat základy práce s odbornými databázemi, což bude dále rozvíjeno v navazujícím předmětu.

2.) Absolventi předmětu budou schopni na pokročilé úrovni využívat textové procesory pro tvorbu odborných dokumentů, přičemž budou respektována daná typografická a další pravidla platná pro tvorbu elektronických dokumentů. Při tvorbě dokumentů budou studenti využívat pokročilé funkce jako je automatické číslování, automatické obsahy a odkazování pomocí titulků, křížových odkazů, využívání nástrojů pro revize a hromadnou korespondenci a další.

3.) Student bude ovládat pokročilé metody práce s tabulkovým procesorem, jako například standardní matematické, logické, textové a statistické operace s použitím základních vzorců a funkcí. Dále bude student ovládat tvorbu pokročilých grafů a jejich využití pro analýzu dat. Bude zvládat práci se seznamy dat, filtrování a vyhledávání v nich, vytváření kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů a další dovednosti.

4.) Student bude seznámen se základy zpracování experimentálních dat, bude ovládat základní terminologii, metody a charakteristiky datových souborů. Student bude umět stanovit nejistotu měření a výsledku ze získaných experimentálních dat.

Prerekvizity

základní dovednosti a zkušenosti v práci s výpočetní technikou, práci s textovým editorema tabulkovým procesorem v rozsahu problematiky vyučované na středních školách

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení na počítačové učebně - 2 vyučovací hodiny dle rozvrhu. Studentům je dále k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Nezbytnou podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu z tohoto předmětu je
- řádná účast a aktivní práce na cvičeních,
- úspěšné absolvování všech kontrolních testů na cvičeních,
- úspěšné absolvování kurzu IVIG v rámci elearningu (podrobnosti viz úvodní tutoriál),
- absolvování závěrečného zápočtového testu, který bude na cvičeních v posledním týdnu semestru.

Klasifikace zápočtu bude stanovena na základě průběžných výsledků studentů ve cvičeních, celkového hodnocení elearnigového kurzu a závěrečného testu.

Osnovy výuky

Podrobná osnova předmětu je uvedena na webových stránkách přečdmětu na https://www.vutbr.cz/elearning/
Blok I. Tvorba odborných dokumentů
1.) Základy práce s IT na FCH, základy tvorby odborných dokumentů
2.) Pokročilé metody práce s textovým procesorem
3.) Pokročilé metody práce s dokumenty
4.) Pravidla pro tvorbu odborných dokumentů, typografická pravidla

Blok II. Pokročilé metody práce s tabulkovým procesorem
5.) Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem - úvod
6) Technické výpočty
7.) Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem, grafické znázornění dat
8.) Import dat, práce s grafy, lineární regrese

Blok III. – Elearningový kurz Práce s informačními zdroji
Součástí předmětu je plnohodnotný tutorovaný e-learningový kurz seznamující posluchače s možnostmi využití informačních zdrojů (zejména odborných databází) v chemické praxi a s metodami práce s těmito informačními prameny.

Učební cíle

Předmět si klade za cíl poskytnout studentům pokročilé vědomosti a dovednosti v oboru chemické informatiky, nezbytné pro další studium chemických disciplín. Prostřednictvím přednášek, cvičení na počítačové učebně a elearningového kurzu si studenti osvojí důležité informace z oboru, terminologii a metodiku práce s informačními technologiemi a informačními zdroji a nabydou tak kompetence nezbytné pro jejich další studium i uplatnění v chemické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanopu výukou je výuka na cvičeních dle rozvrhu. V rámci cvičení je kontrolovaná docházka na výuku a rovněž přípravenost na výuku na základě učiva probíraného na přednáškách. Výuka na cvičeních je rozdělena do třech bloků, každý blok je zakončen kontrolním testem. Nedílnou součástí výuky v prezenční i kombinované formě studia je dále plnohodnotný elearningový tutorovaný kurz, rozdělený do týdenních bloků. V rámci kurzů jsou studentům k dispozici autoevaluační a komunikační nástoje, s pomocí kterých mohou studenti konzultovat způsob řešení zadaných úkolů. Práce studentů v rámci kurzu je kontrolována a hodnocena vždy po skončení týdenního tématického bloku v kurzu.
Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, úspěšné absolvování kontrolnách testů na cvičeních a úspěšné absolvování elearningového kurzu.

Základní literatura

Barilla J., Simr P., Excel pro techniky a inženýry, Computer Press, Brno, 2008
Jaroslav Šilhánek. Chemická informatika. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. ISBN 80-7080-465-3.

Doporučená literatura

Martin Domes a kolektiv. OpenOffice.org 2.0 Uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0147-9.
Josef Pecinovský. Excel v příkladech – řešené úlohy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor BPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný