Detail předmětu

Obecná a anorganická chemie I

FCH-BC_ACH1Ak. rok: 2021/2022

Atom, prvek, nuklid, izotopy, relativní atomová hmotnost, atomové jádro, model atomu, Schrödingerova rovnice, elektronová vlnová funkce, vlastnosti atomů, periodický zákon, chemická vazba, teorie hybridizace, koordinační částice, koordinační vazba, obecné vlastnosti látek, typy a mechanismy chemických reakcí, reakční kinetika, chemická termodynamika, chemická rovnováha, srážení a součin rozpustnosti, zředěné roztoky, teorie kyselin a zásad.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Výsledky učení předmětu

Student ovládá základní vztahy mezi strukturou na úrovni atomu nebo molekul a vlastnostmi látek, principy vzniku vazby a jejich stability, rychlost chemických reakcí a jejich energetiku, fázové a chemické rovnováhy ve vztahu k technologickému zaměření výuky na fakultě chemické.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti z chemie, fyziky a matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Dílčí testy ze semináře a cvičení umožňují studentům získat zápočet přímo. Při výsledku minimálně 80,00 % a vyšším z části názvosloví a zároveň z části výpočty bude zápočet udělen automaticky.

Pokud student nedosáhl 80,00 % a více z dílčích testů, pak podmínkou pro udělení zápočtu z výpočtových cvičení a semináře je úspěšné absolvování zápočtových testů dosažením minimálně 50,00 % bodů za názvosloví a zároveň minimálně 50,00 % z části výpočtů.
Student má pro získání zápočtu maximálně jeden řádný a jeden opravný termín.

Pro udělení zkoušky je potřebné dosažení minimálně 50,00 % úspěšnosti v písemné části, a v ústní zkoušce prokázání patřičných znalostí v požadovaném rozsahu obecné chemie a schopnost tyto znalosti aplikovat při řešení jednoduchých chemických technických problémů.

Osnovy výuky

1. Uvod
2. Hmota a teorie atomu
3. Chemické sloučeniny a chemické reakce
4. Elektrony v atomech a periodická tabulka prvků
5. Chemická vazba I
6. Chemická vazba II
7. Mezimolekulární síly v pevných látkách a kapalinách
8. Plyny
9. Roztoky - jejich vlastnosti a reakce v roztocích
10. Teorie kyselin a zásad a acidobazické rovnováhy
11. Chemická rovnováha a rozpustnost
12. Základy termochemie
13. Základy chemické kinetiky

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenta chemické fakulty se základními principy vzniku chemické vazby, energetiky chemických procesů, systematikou prvků a strukturou látek ve vztahu k jejich vlastnostem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a seminářích je povinná a kontrolovaná dle článku 16 Studijního a zkušebního řádu VUT a Směrnice děkana č. 2 /2017 (Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické).
Absolvování dvou dílčích testů a účast na řádném termínu každého testu je povinná a kontrolovaná dle článku 16 Studijního a zkušebního řádu VUT a Směrnice děkana č. 2 /2017 (Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické).
Absolvování zápočtového testu je nutné, pokud student nedosáhne průměru 80,00 a více % z dílčích testů z názvosloví a z výpočtů (oboje se hodnotí zvlášť). K úspěšnému absolvování zápočtového testu je třeba více minimálně 50,00 % z části názvosloví a zároveň minimálně 50,00 % z části výpočtů.
Podmínky pro studenty kombinovaného studia budou upraveny dle časového plánu studia.

Základní literatura

Klikorka J., Hájek B., Votinský J. : Obecná a anorganická chemie. SNTL, Praha 1989. (CS)
Kábelová B., Pilátová I., Černý M. : Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. FCH VUT v Brně, 2009. (CS)

Doporučená literatura

Petrucci R. H., Herring F. G., Madura J. D., Bisssonnette C.: General Chemistry: Principles and Modern Applications (10th) (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning